987/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordningen om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 19 december 2002 om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 6 , 8 och 19 § som följer:

6 §
Den periodiska besiktningens innehåll

1. Vid den periodiska besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registerutdraget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Den periodiska besiktningen innehåller en teknisk kontroll av fordonet samt en kontroll av avgasutsläpp från bilar, lätta fyrhjulingar och fyrhjulingar.

2. Vid den tekniska kontrollen kontrolleras att

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som anges i de bestämmelser som gäller fordon och utrustning,

b) fordonet är säkert i trafiken, och

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen skall i fråga om fordonet kontrolleras åtminstone de komponenter som nämns i bilaga II till rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/52/EG, 2001/9/EG, 2001/11/EG och 2003/27/EG.

8 §
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från ett fordon med ottomotor vilket har tagits i bruk 1978 eller senare och ett fordon med dieselmotor vilket har tagits i bruk 1980 eller senare kontrolleras enligt punkt 8.2 i bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom., med de undantag som anges i denna paragraf. Avgasutsläppen från ett fordon som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.

2. Gränsvärdena för avgasutsläppen från ett fordon med ottomotor är följande:

fordonets motortyp eller ibruktagningsningstid vid tomgång vid ett varvtal på minst 2000 rpm
OBD:s funktion CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
före 1.10.1986 - 4,5 1 000 - - -
1.10.1986 eller senare - 3,5 600 - - -
utrustad med trevägskatalysator - 0,5 100 0,3 100 1±0,03
EG-typgodkänd enligt direktiv 98/69/EG (EURO 3 och 4) kontroll - - 0,2 100 1±0,03
efter 1.7.2002 kontroll - - 0,2 100 1±0,03

3. Om tillverkaren av ett fordon med trevägskatalysator, i fråga om kolmonoxid och kolväte vid tomgång eller lambda vid tomgång med förhöjt varvtal har uppgett gränsvärden som avviker från gränsvärdena enligt 2 mom., används som gränsvärden de värden och som mätningssätt det sätt som tillverkaren har uppgett.

4. Om tillverkaren eller importören av ett dieseldrivet fordon vid typgodkännandet inte har uppgett gränsvärdet för rökbildning för den motor som används i fordonet, används som gränsvärde för absorptionskoefficienten för en insugningsdieselmotor värdet 2,5 m-1 och för en motor med kompressor värdet 3,0-1. För ett fordon som tagits i bruk före 1990 och som inte har typgodkänts i enlighet med rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon eller i enlighet med E-reglementet nr 24 är dock gränsvärdet 7,0 Bosch-enheter. Som gränsvärde för absorptionskoefficienten används värdet 1,5 m-1, om

a) motorn har EG-typgodkänts i kategori EURO IV eller EURO V enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EEG,

b) fordonet har EG-typgodkänts som ett miljövänligare fordon i enlighet med det direktiv som nämns i punkt a,

c) motorn har typgodkänts i kategori EURO 4 i enlighet med rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/69/EG,

d) motorn har EG-typgodkänts i enlighet med senare ändringar av direktiven i punkterna a-c,

e) motorns eller fordonets utrustning är av annan typ än den som användes vid det EG-typgodkännande som avses i punkterna a-d, men har motsvarande utsläppsnivå, eller

f) ett fordon som inte hör till punkterna a-e har tagits i bruk första gången den 2 juli 2008 eller senare.

5. I ett fordon i kategori M1 eller N1 med ottomotor och ett fordonsburet övervakningssystem enligt det i 4 mom. c punkten avsedda direktivet 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/69/EG eller senare ändringar, utförs i stället för mätningen av kolmonoxid och kolväte vid tomgångskörning kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet (OBD).

19 §
Teknisk vägkontroll

1. En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en eller flera av följande:

a) en okulärbesiktning av fordonets skick vid stillastående,

b) en kontroll av handlingar som gäller fordonets tekniska skick och utförda besiktningar och som påvisar överensstämmelse med andra bestämmelser,

c) en kontroll av fordonets tekniska skick.

2. På den kontroll som avses i 1 mom. c punkten tillämpas vad som bestäms i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen samt i bilagorna I och II till direktivet, sådana de lyder ändrade genom direktiv 2003/26/EG. Om föraren lägger fram ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen och en nyligen uppgjord rapport om en teknisk vägkontroll skall fordonskontrollanten beakta dessa. Fordonskontrollanten kan dessutom beakta andra intyg över fordonets skick som föraren lägger fram. Om ett intyg eller en sådan rapport påvisar att någon komponent som skall kontrolleras har kontrollerats under de tre senaste månaderna, kontrolleras inte komponenten i fråga på nytt utan motiverat skäl.

3. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. fordonslagen har förelagt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet skall vara avhjälpt, skall bristen och tiden inom vilken den skall vara avhjälpt antecknas i registerutdraget.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 .

Kommissionens direktiv 2003/26/EG (32003L0026); EGT nr L 90, 8.4.2003, s. 37
Kommissionens direktiv 2003/27/EG (32003L0027); EGT nr L 90, 8.4.2003, s. 41

Helsingfors den 27 november 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.