983/2003

Given i Helsingfors den 28 november 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2004 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), och 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämda sådant det lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstiderna år 2004 för följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) bidrag per tacka,

2) tjurbidrag och bidrag för stutar,

3) dikobidrag,

4) extensifieringsersättning,

5) slaktbidrag till den del det är fråga om inlämnande av anmälan om komplettering och rättelse eller anmälan om avböjande av slaktbidrag.

Denna förordning gäller också ansökningsblanketter som används vid ansökan om de kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2004 som är en förutsättning för beviljande av bidrag enligt 1 mom. 1 och 3 punkten.

2 §
Bidrag per tacka

Perioden för ansökan om bidrag per tacka börjar den 9 februari 2004. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 27 februari 2004.

För ansökan skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 107 för år 2004 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2004.

3 §
Tjurbidrag och bidrag för stutar

Den första ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar (kastrerade tjurar) börjar den 2 februari 2004. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 13 februari 2004.

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 19 april 2004. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 30 april 2004.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 2 augusti 2004. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 13 augusti 2004.

Den fjärde ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 15 november 2004. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 26 november 2004.

4 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar

För ansökan om tjurbidrag skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105 för år 2004 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2004.

För ansökan om bidrag för stutar skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105C för år 2004 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2004.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som ansökan om bidrag gäller.

5 §
Dikobidrag

Perioden för ansökan om bidrag för dikor börjar den 1 april 2004. Ansökan om bidrag skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 30 april 2004.

För ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 106 för år 2004 användas. Den blankett som sänds till producenten för ansökan förhandsifylls med uppgifter om de nötkreatur som är bidragsberättigande enligt den information som har inlämnats till nötdjursregistret. Producenten skall kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna, rätta felaktiga uppgifter på den förhandsifyllda blanketten och i nötdjursregistret samt, i fråga om djur vilkas uppgifter fyllts i på förhand på blanketten, märka ut huruvida bidrag söks för djuret eller ej. Producenten skall komplettera blanketten med uppgifter om de bidragsberättigande djur för vilka producenten ansöker om bidrag och som saknas på den förhandsifyllda blanketten. Dessutom skall producenten på blanketten anteckna det totala antal djur för vilka producenten ansöker om bidrag. När det totala antalet kvigor antecknas på blanketten skall det förfarande som anges i artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, nedan marknadsorganisationsförordningen, iakttas.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som fogats till ansökan.

6 §
Extensifieringsersättning för mjölkkor i bergsområden

Perioden för ansökan om extensifieringsersättning för mjölkkor i bergsområden börjar den 1 april 2004. När det gäller de mjölkkor som anges i ansökan skall ansökan lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 30 april 2004.

För ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 154 för år 2004 användas. Den blankett som sänds till producenten för ansökan förhandsifylls med uppgifter om de djur som är bidragsberättigande enligt den information som har inlämnats till nötdjursregistret. Producenten skall kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna, rätta felaktiga uppgifter på den förhandsifyllda blanketten och i nötdjursregistret samt, i fråga om djur vilkas uppgifter fyllts i på förhand på blanketten, märka ut huruvida bidrag söks för djuret eller ej. Producenten skall komplettera blanketten med uppgifter om de bidragsberättigande djur för vilka producenten ansöker om bidrag och som saknas på den förhandsifyllda blanketten. Dessutom skall producenten på blanketten anteckna det totala antal djur för vilka producenten ansöker om bidrag.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som fogats till ansökan.

7 §
Extensifieringsersättning

För nötkreatur för vilka beviljas tjurbidrag, bidrag för stutar eller dikobidrag samt för nötkreatur som nämns i en ansökan enligt 6 § kan på ansökan beviljas extensifieringsersättning. Extensifieringsersättning söks på blankett nummer 101B, som ingår i ansökan om arealstöd, och som skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 30 april 2004. I ansökan om arealstöd anmäls också foderarealen som förutsätts för beviljande av extensifieringsersättning.

Om förutsättningarna för rätt till bidrag föreskrivs i artikel 13 i marknadsorganisationsförordningen samt i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen, särskilt i artikel 32 och 33.

8 §
Tiderna för inlämnande av anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag

Anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 januari 2004 och senast den 30 april 2004 skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 4 juni 2004.

Anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 maj 2004 och senast den 31 augusti 2004 skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 8 oktober 2004.

Anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 september 2004 och senast den 31 december 2004 skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 4 februari 2005.

9 §
Anmälan om foderarealen och miljövillkorsarealen

För att bidragen skall beviljas förutsätts att foderarealen anmäls på det sätt som föreskrivs i artikel 12 och 13 i marknadsorganisationsförordningen.

För att bidragen skall beviljas förutsätts att miljövillkorsarealen anmäls på det sätt som föreskrivs i 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000).

Foderarealen och miljövillkorsarealen anmäls på blanketterna nummer 101A, 101B, 102A, 102B och 102C som ingår i ansökan om arealstöd och som skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 30 april 2004. Miljövillkorsarealen skall dock anmälas senast före utbetalning av ersättningen.

10 §
Inlämnande av ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag per tacka, tjurbidrag, bidrag för stutar, dikobidrag och extensifieringsersättning, anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag (ansökan om bidrag) skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

I samband med ansökan om bidrag skall nödvändiga bilagor inlämnas.

En ansökan om bidrag som har skickats per post anses ha lämnats in inom utsatt tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

11 §
Anmälan som lämnats in för sent

Med undantag av de anmälningar om komplettering och rättelse samt de anmälningar om avböjande av slaktbidrag som nämns i 8 § görs avdrag från bidrag som beviljats på grundval av en ansökan som lämnats in för sent enligt vad som bestäms därom i artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem.

12 §
Blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka

För ansökan om kvot för dikobidrag enligt 13 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka (800/2002) skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 120 för år 2004 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2004.

För ansökan om kvot för bidrag per tacka enligt 13 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 122 för år 2004 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2004.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Rådets förordning (EG) nr 1455/2001; EGT nr L 198, 21.7.2001, s. 58
Rådets förordning (EG) nr 1512/2001; EGT nr L 201, 26.7.2001, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2529/2001; EGT nr L 341, 22.12.2001, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999; EGT nr L 281, 4.11.1999, s. 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2000; EGT nr L 118, 19.5.2000, s. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1900/2000; EGT nr L 228, 8.9.2000, s. 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2733/2000; EGT nr L 316, 15.12.2000, s. 44
Kommissionens förordning (EG) nr 192/2001; EGT nr L 29, 31.1.2001, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1458/2001; EGT nr L 194, 18.7.2001, s. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2088/2001; EGT nr L 282, 26.10.2001, s. 39
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001; EGT nr L 315, 01.12.2001, s. 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001; EGT nr L 327, 12.12.2001, s. 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001; EGT nr L 341, 22.12.2001, s. 105
Kommissionens förordning (EG) nr 169/2002; EGT nr L 30, 31.1.2002, s. 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1830/2002; EGT nr L 277, 15.10.2002, s. 15

Helsingfors den 28 november 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.