981/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Statsrådets förordning om Sjöfartsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 och 5 § lagen den 21 november 2003 om Sjöfartsverket (939/2003):

1 §
Uppgifter

För att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lagen om Sjöfartsverket (939/2003) skall Sjöfartsverket

1) sörja för upprätthållandet och utvecklandet av de havs- och insjöfarleder samt de kanaler som verket administrerar,

2) styra och övervaka de farleder som upprätthålls av andra farledshållare och svara för byggandet och placerandet av säkerhetsanordningar för sjöfarten på det sätt som därom föreskrivs i vattenlagen (264/1961) och särskilt någon annanstans,

3) sörja för upprätthållandet och utvecklandet av sjökartläggningen,

4) sörja för upprätthållandet och utvecklandet av fartygstrafikservicen och övervaka iakttagandet av dem,

5) sörja för rapporterings- och trafiksepareringssystemen för fartyg,

6) sörja för fartygssäkerheten och säkerheten inom småbåtstrafiken samt tillsynen över dessa,

7) för sin egen del sörja för skyddsåtgärderna på fartyg och i hamnanläggningar och tillsynen över dessa,

8) sörja för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till isbrytning,

9) sörja för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till farledsfartygstjänster,

10) sörja för understöden av förbindelsefartygstrafiken samt andra myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till förbindelsefartygstrafiken,

11) sörja för de uppgifter inom lotsningsverksamheten som inte enligt lotsningslagen (940/2003) eller lagen om Lotsverket (938/2003) hör till Lotsverket,

12) bevilja styrsedlar för östersjölotsar och övervaka östersjölotsarnas verksamhet,

13) sörja för radiokommunikationen i säkerhetssyfte vid kusten,

14) föra ett sådant fartygsregister som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) och sköta inteckningar i fartyg,

15) föra en sådan förteckning över handelsfartyg som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) och besluta om införandet av fartyg i förteckningen,

16) bevilja och betala det stöd som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart,

17) bevilja en sådan nedsättning eller befrielse från farledsavgift som det föreskrivs om i lagen om farledsavgift (708/2002),

18) dela ut det understöd som betalas med stöd av förordningen om lästavgift (468/1954)

19) föra sjöfartsstatistik,

20) sörja för uppföljningen och främjandet av utvecklingen inom verkets verksamhetsområde och forskningen och utvecklingsverksamheten i anslutning till detta samt sörja för det internationella samarbetet, samt

21) sköta andra myndighetsuppgifter med anknytning till verkets uppgifter och de uppgifter i anslutning till främjandet av sjöfart och sjötrafik som verket föreskrivs och åläggs separat, samt sköta uppgifter och uppdrag som kommunikationsministeriet ger separat.

2 §
Sjöfartsverkets organisation

Sjöfartsverket har en centralförvaltning och en regionalförvaltning som består av sjöfartsdistrikt.

Sjöfartsverkets verksamhet styrs och övervakas av en direktion.

Generaldirektören är chef för Sjöfartsverket. Om Sjöfartsverkets övriga organisation bestäms i arbetsordningen.

3 §
Centralförvaltning

Centralförvaltningen leder, utvecklar och styr Sjöfartsverkets verksamhet och svarar för verkets enhetlighet. Dessutom svarar centralförvaltningen för andra uppgifter i enlighet med de uppställda resultatmålen och Sjöfartsverkets riktlinjer och principer för verksamheten.

4 §
Regionalförvaltningen

Det finns inom Sjöfartsverket fyra sjöfartsdistrikt:

1) Finska vikens sjöfartsdistrikt, som omfattar landskapen Nyland och Östra Nyland samt städerna Kotka och Fredrikshamn och kommunerna Pyttis, Veckelax och Vederlax i landskapet Kymmenedalen,

2) Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt, som omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Åland,

3) Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, som omfattar landskapen Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland,

4) Insjöfinlands sjöfartsdistrikt, som omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland samt de städer och kommuner i landskapet Kymmenedalen som inte omfattas av Finska vikens sjöfartsdistrikt.

5 §
Sjöfartsdistriktens uppgifter

Sjöfartsdistrikten skall inom sina verksamhetsområden sköta myndighetsuppgifter som hänför sig till lotsning och ärenden i anslutning till fartygstrafikservicen, farleder, kanaler och förbindelsefartygstrafiken och andra ärenden i anslutning till fartygsservice på det sätt som om dessa närmare föreskrivs i Sjöfartsverkets arbetsordning.

Sjöfartsdistrikten svarar för sina uppgifter i enlighet med de resultatmål som uppställts för dem och Sjöfartsverkets riktlinjer och principer för verksamheten.

Generaldirektören kan förordna att ett sjöfartsdistrikt skall utföra riksomfattande uppgifter eller uppgifter på ett område som hör till ett annat sjöfartsdistrikt.

6 §
Direktion

Om direktionens uppgifter föreskrivs i 3 § lagen om Sjöfartsverket.

Kommunikationsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

7 §
Direktionens sammanträden och beslutsfattande

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden. Direktionen bör sammankallas om minst två medlemmar kräver detta.

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som mötets ordförande har omfattat.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden i direktionen.

8 §
Sjöfartsverkets tjänstemannaledning

Sjöfartsverket leds av och för dess verksamhet svarar generaldirektören, som biträds av direktörerna inom centralförvaltningen och cheferna för sjöfartdistrikten med beaktande av Sjöfartsverkets uppgifter och de mål som uppställts för verket.

De som har en ledande uppgift inom verket svarar för att verksamheten på deras områden ger resultat, är effektiv och utvecklas.

9 §
Avgörande av ärenden

Ärenden som ankommer på Sjöfartsverket avgörs av direktionen eller generaldirektören eller någon annan tjänsteman som har getts sådan befogenhet i arbetsordningen.

Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av direktionen och som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Ärenden som ankommer på ett sjöfartsdistrikt avgörs av chefen för sjöfartsdistriktet eller någon annan tjänsteman som har getts sådan befogenhet i arbetsordningen.

I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som skall avgöras på föredragning.

10 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Ett allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid Sjöfartsverket är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsteåliggandena skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras

1) av generaldirektören högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet med sjöfart och förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) av en direktör inom centralförvaltningen högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt goda insikter i uppgifterna inom ansvarsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga,

3) av chefen för ett sjöfartsdistrikt högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt goda insikter i uppgifterna inom ansvarsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga.

11 §
Utnämning och anställning av personal

Beslut om utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år fattas i fråga om generaldirektören av kommunikationsministeriet och i fråga om en direktör inom centralförvaltningen och chefen för ett sjöfartsdistrikt av generaldirektören.

Andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande inom centralförvaltningen utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande inom ett sjöfartsdistrikt utnämns eller anställs av chefen för sjöfartsdistriktet, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

12 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet för generaldirektören beviljas av kommunikationsministeriet. Tjänstledighet som varar längre än två år och som inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet.

En tjänsteman som utnämnts av direktionen beviljas tjänstledighet av generaldirektören.

Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän bestäms i arbetsordningen.

Vad som i denna paragraf bestäms om tjänstemän gäller i tillämpliga delar även personal i arbetsavtalsförhållande.

13 §
Ställföreträdare

Vid förhinder för generaldirektören företräds denna av en direktör som kommunikationsministeriet förordnat.

Ställföreträdaren för en direktör inom centralförvaltningen och för chefen för ett sjöfartsdistrikt förordnas av generaldirektören.

14 §
Bevakning av ärenden

Sjöfartsverkets centralförvaltning kärar och svarar på statens vägnar och bevakar vid domstolar, andra myndigheter, skiljeförfaranden och andra motsvarande förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Sjöfartsverket.

Chefen för ett sjöfartsdistrikt eller ett ombud för denna företräder staten i de ärenden gällande sjöfartsdistriktet som inte centralförvaltningen företräder.

15 §
Arbetsordning

I arbetsordningen meddelar generaldirektören, inom de ramar direktionen fastställt, närmare föreskrifter om Sjöfartsverkets organisation, enheternas och personalens uppgifter och befogenheter samt behandlingen av ärenden.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 november 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.