979/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Statsrådets förordning om Rederiverket

I enlighet med statsrådets beslut som har fattats på föredragning av kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § lagen den 20 november 2003 om Rederiverket (937/2003):

1 §
Rederiverkets styrelse

Rederiverkets styrelse består av en ordförande och minst fyra och högst sju andra medlemmar.

En suppleant skall utses för den styrelsemedlem som företräder personalen.

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om Rederiverkets verksamhetsområde, i ledning eller företagsekonomi och de skall vara oavhängiga på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 10 § lagen om statliga affärsverk (1185/2002) skall styrelsen inom ramen för den behörighet som ett affärsverk har

1) besluta om grunderna för prissättning av produkterna och tjänsterna och om allmänna principer som anknyter till dem;

2) besluta om inledande av och upphörande med betydande affärsverksamhet;

3) besluta om betydande åtaganden samt förvärv och överlåtelse av betydande delägarskap och om utövande av rättigheter i samband därmed;

4) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören;

5) besluta om kollektivavtal som gäller personalen;

6) besluta om affärsverkets interna övervakning och riskhantering; samt

7) bestämma om hur beslutanderätten utövas i fråga om uthyrning, förvärv och överlåtelse av fartyg samt i fråga om investeringar.

3 §
Styrelsens sammanträden och beslutsfattande

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller det förslag som mötets ordförande har understött.

4 §
Arvoden

Kommunikationsministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommunikationsministeriet kan vid behov bestämma om tillfällig skötsel av verkställande direktörens uppgifter tills verksamheten vid Rederiverket inleds eller en verkställande direktör har anställts.

Verkställande direktören kan vid behov bestämma om förvaltning, ekonomi och annan verksamhet tills styrelsen inleder sin verksamhet.

Helsingfors den 27 november 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Avdelningschef, överdirektör
Samuli Haapasalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.