973/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Statsrådets förordning om Trafikskyddet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 4 april 2003 om Trafikskyddet (278/2003):

1 §
Namn, syfte, hemort samt språk

Bestämmelser om Trafikskyddets namn och syfte finns i lagen om Trafikskyddet (278/2003).

Trafikskyddets hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde hela landet.

Trafikskyddets språk är finska och svenska.

2 §
Medlemsavgift

Trafikskyddets medlemmar är skyldiga att erlägga medlemsavgift så som centralorganisationens möte beslutar därom.

3 §
Centralorganisationens möten

Centralorganisationens möten är ordinarie möten och extraordinarie möten. Ordinarie möten är vårmötet, som skall hållas senast i maj, och höstmötet, som skall hållas senast i december varje år. Ordinarie möten hålls på kallelse av styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga verkställande direktören att sammankalla ordinarie möte.

Minst en femtedel av Trafikskyddets röstberättigade medlemmar kan kräva att ett extraordinarie möte skall hållas.

Vid centralorganisationens möte har en medlem som är företrädd vid mötet en röst. En och samma person får företräda endast en medlem.

Medlemmarna i Trafikskyddets styrelse och deras suppleanter, verkställande direktören och hans eller hennes ställföreträdare samt den företrädare som funktionärerna valt bland sig har rätt att yttra sig vid centralorganisationens möte men saknar rösträtt. De får inte företräda Trafikskyddets medlemmar vid mötet.

4 §
Kallelse till centralorganisationens möte

Kallelse till centralorganisationens möte skall minst två veckor före mötet sändas till medlemmarna i rekommenderat brev eller på annat sätt som ordinarie möte har beslutat om.

I kallelsen skall de ärenden nämnas som behandlas vid mötet. Verksamhetsberättelse samt förslag till plan på medellång sikt skall fogas till kallelsen, om de kommer att behandlas vid mötet.

5 §
Mötets öppnande

Centralorganisationens möte öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande. Den som öppnar mötet skall konstatera att mötet är lagligt och beslutfört samt låta förrätta val av ordförande för mötet. Sekreteraren för mötet kallas av den som blivit vald till ordförande.

6 §
Uppgifter som ankommer på centralorganisationens möte

Centralorganisationens möte skall utöver vad som bestäms i 6 § 1 mom. lagen om Trafikskyddet behandla

1) verksamhetsberättelsen för det föregående året samt bokslutet och revisorernas utlåtande,

2) planen på medellång sikt.

Vid vårmötet behandlas ärenden som nämns i 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om Trafikskyddet och i 1 mom. i denna paragraf samt övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

Vid höstmötet behandlas ärenden som nämns i 6 § 1 mom. 2–5 punkten lagen om Trafikskyddet samt övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

7 §
Sammankallande av styrelsen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Ordföranden skall sammankalla styrelsen om revisorerna kräver det eller minst fem av styrelsens medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende. Kravet skall framställas skriftligt.

Styrelsens ordförande skall underrätta verkställande direktören om en möteskallelse som han eller hon utfärdat.

8 §
Kallelse till styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte skall sändas till styrelsens medlemmar minst sju dagar före mötet.

I kallelsen skall de ärenden nämnas som upptas till behandling vid mötet. Förslagen till verksamhetsberättelse, till plan på medellång sikt, till verksamhetsplan och till budget skall fogas till kallelsen, om de kommer att behandlas vid mötet.

9 §
Styrelsens beslutsfattande

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra medlemmarna är närvarande vid mötet.

Verkställande direktören och hans eller hennes ställföreträdare samt den representant som funktionärerna valt bland sig har rätt att närvara vid styrelsemötet. Vid mötet har de rätt att yttra sig men inte rösträtt.

Vid styrelsemötet förs protokoll. Protokollet justeras av två styrelsemedlemmar, vilka utses av mötet.

En medlem som inte har förenat sig om ett beslut har rätt att få sin avvikande åsikt antecknad i protokollet.

10 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall utöver vad som bestäms i 6 § 2 mom. lagen om Trafikskyddet

1) sköta utvecklandet av Trafikskyddets verksamhet samt bevaka dess intressen och rätt,

2) övervaka skötseln av Trafikskyddets ekonomi och tillgångar,

3) utse medlemmarna av direktionen enligt 11 §

4) ge anvisningar om anställning, entledigande och avlönande av personal,

5) besluta om tillsättande av delegationer och kommissioner som avses i 11 §,

6) bereda ärenden som skall behandlas vid centralorganisationens möte,

7) föra en förteckning över Trafikskyddets medlemmar;

8) behandla principiella ärenden som gäller Trafikskyddets verksamhet.

11 §
Direktionen samt delegationer och kommissioner

Trafikskyddet har en direktion som är rådgivande organ för verkställande direktören.

Till direktionen hör verkställande direktören och hans eller hennes ställföreträdare samt ett behövligt antal övriga anställda, vilka styrelsen valt för viss tid och av vilka en väljs på framställning av funtionärerna.

Trafikskyddets styrelse kan tillsätta delegationer och kommissioner för att behandla ett ärende eller en grupp av ärenden som hör till Trafikskyddets verksamhetsområde.

12 §
Beslutsfattande i organen

I Trafikskyddets organ fattas beslut med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst. Vid val avgör dock lotten.

13 §
Rätt att teckna Trafikskyddets namn

Rätt att teckna Trafikskyddets namn har styrelsens ordförande eller vice ordförande, vardera särskilt för sig tillsammans med verkställande direktören eller hans eller hennes ställföreträdare.

Styrelsen kan ge verkställande direktören rätt att ensam, eller två andra funktionärer att tillsammans teckna Trafikskyddets namn i ärenden som hör till Trafikskyddets löpande förvaltning.

Trafikskyddet skall lämna kommunikationsministeriet upplysningar om dem som har rätt att teckna Trafikskyddets namn.

14 §
Dispositionsplan och övervakning av Trafikskyddet

Av dispositionsplanen för Trafikskyddets medel skall framgå beloppen för avlöningar och övriga utgifter, specificerade enligt utgifternas art.

Trafikskyddet skall årligen tillställa kommunikationsministeriet en verksamhets- och ekonomiplan på medellång sikt. Trafikskyddet skall för kännedom tillställa ministeriet verksamhetsplanen, bokslutet, revisorernas utlåtande och verksamhetsberättelsen.

15 §
Bokföring och revision

Trafikskyddets räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet skall jämte verksamhetsberättelsen lämnas till revisorerna för granskning före utgången av den mars månad som följer på räkenskapsåret.

Revisorerna skall på basis av granskningen före den 15 april året efter räkenskapsåret avge sitt utlåtande till styrelsen, som framlägger det för centralorganisationens möte.

16 §
Användningen av tillgångar om Trafikskyddet upphör med sin verksamhet

Om Trafikskyddet upphör med sin verksamhet skall dess tillgångar användas för det syfte som anges i 1 § lagen om Trafikskyddet på sätt som därom separat bestäms med beaktande av eventuella specialbestämmelser i gåvobrev och testamenten.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 27 november 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.