970/2003

Given i Helsingfors den 28 november 2003

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 10 och 11 punkten, 4 kap. 6 § 1 och 2 mom., 11 kap. 4 § 3 mom. och 15 kap. 1 § 5 mom., och

fogas till 1 kap 5 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 1 kap. 5 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 4 kap 1 § nya 2 och 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) jobbsökarplan en plan enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice som utarbetats för att utreda och förbättra sysselsättningsförutsättningarna för en arbetslös arbetssökande,

11) sammansatt stöd stöd som är avsett att främja sysselsättningen av en långtidsarbetslös, varvid det kan bestämmas att arbetsmarknadsstödet skall betalas till arbetsgivaren antingen separat eller tillsammans med sysselsättningsstöd som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice, och

12) väderhinder sådant hinder för utförande av arbete i anställningsförhållande inom byggnads- och skogsbranscherna som enbart och direkt orsakas av köld och på grund av vilket arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön i enlighet med 2 kap. 12 § 2 mom. arbetsavtalslagen.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om de förhållanden under vilka väderhinder kan anses föreligga och om vilka arbetsuppgifter som eventuellt inte kan utföras på grund av ett sådant hinder.


4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

1 §
Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner

Som förkortad arbetstid per vecka betraktas inte arbetstid som förkortats på grund av sådant väderhinder som förhindrar arbetets utförande under en eller flera dagar. Den köldgräns vid vilken väderhinder föreligger fastställs inom byggnadsbranschen särskilt för varje arbetsplats innan arbetet inleds, med beaktande av byggnadsskedet och de förhållanden som råder på arbetsplatsen i övrigt. Inom skogsbranschen kan på motsvarande sätt vid behov den köldgräns på förhand fastställas vid vilken väderhinder föreligger och det inte rimligen kan krävas att arbete utförs utomhus.

I en sådan situation som avses i 2 mom. betalas en lika stor arbetslöshetsförmån som den som skulle betalas om personen i fråga vore helt arbetslös. Om arbetsgivaren på grund av väderhinder har betalat eller är skyldig att betala lön eller annat vederlag eller ersättning vid hinder för arbete, betalas inte någon arbetslöshetsförmån för en sådan arbetsdag.

6 §
Maximitid

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas för högst 36 månader. På grundval av 1 § 1 mom. 3 punkten kan jämkad arbetslöshetsförmån betalas även efter nämnda maximitid. Maximitiden för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån tillämpas inte på en person som före utgången av tiden har uppnått den ålder som anges i 6 kap. 9 §.

Maximitiden börjar räknas från början när någon utan avbrott under minst sex månader har haft ett heltidsarbete eller när någon efter det att maximitiden gått ut har arbetat i den omfattning som arbetsvillkoret enligt 5 kap. 3 eller 7 § förutsätter.


11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

I fråga om den som är gruppermitterad och den som är förhindrad att utföra arbete på grund av väderhinder ger arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskommissionen på begäran av Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan utlåtande endast om de förutsättningar som anges i 2 kap. 3―7 §. Med gruppermitterad avses en arbetstagare som har permitterats för viss tid antingen på heltid eller på det sätt som avses i 4 kap. 1 §, och permitteringen gäller minst tio arbetstagare.


15 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Utan hinder av 4 kap. 6 § 1 mom. i denna lag kan, även om maximitiden har uppfyllts, jämkad arbetslöshetsförmån beviljas en sådan person som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. 1―4 punkten fram till den 31 december 2004.Denna lag träder i kraft den 1 december 2003. Lagens 4 kap. 1 § 2 och 3 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2004 och 15 kap. 1 § 5 mom. från och med den 1 oktober 2003.

Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan rättar på tjänstens vägnar ett sådant beslut om arbetslöshetsförmån som fattats innan denna lag träder i kraft, om jämkad arbetslöshetsförmån har avslagits på grund av att den maximitid för utbetalningen som avses i denna lag har gått ut.

RP 86/2003
ShUB 15/2003
RSv 50/2003

Helsingfors den 28 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.