966/2003

Given i Helsingfors den 24 november 2003

Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras, förordningen den 30 mars 2001 om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 4 § 1 mom. (ändrats 1152/2001) och

tilläggs med stöd av 35 a § 7 mom. lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), sådant detta lagrum lyder i lag 1273/2002 ny 6 a §, som följer:

4 §
Övriga oundgängliga levnadskostnader

Som övriga oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och hans eller hennes familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för, personlig hygien, hemmets hygien underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, tv-licens, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) ensamstående eller ensamförsörjare 443 euro,

2) den som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 372 euro,

3) minderåriga barn som bor i samma hushåll som gäldenären: första och andra barnet 282 euro, tredje och därpå följande barn 262 euro,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 312 euro.

6 a §
Indexjustering på grund av 35 a § lagen om skuldsanering för privatpersoner

Om gäldenärens inkomster under ett kalenderår ökar så att de med minst 805 euro överstiger de inkomster som i betalningsprogram har antecknats som gäldenärens inkomster, skall gäldenären för betalningen av sina skulder använda två tredjedelar av det belopp med vilket ökningen överstiger 805 euro, dock inte det belopp som gäldenären nödvändigt har behövt till utgifter för inkomstens förvarande eller till sina övriga utgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten när förordningen träder i kraft och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Då tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten, tillämpas förordningen om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

Helsingfors den 24 november 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.