965/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om statsrådets kansli (459/2003) 5 § 5 mom., 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten och 2 mom. samt 7 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 5 mom. och 7 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 808/2003, som följer:

5 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Chefen för EU-sekretariatet har titeln statssekreterare för EU-ärenden och biträdande chefen för EU-sekretariatet titeln understatssekreterare för EU-ärenden. Chefen för ekonomiska rådet har titeln understatssekreterare för ekonomiska ärenden.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är:


2) för chefen för statsrådets EU-sekretariat, biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat och chefen för ekonomiska rådet högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,


5) för chefen för informationstjänsten, konsultativa tjänstemän och specialsakkunniga högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,


Av tjänstemän som är förmän för verksamhetsenheter och chefen för ekonomiska rådet förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat i praktiken visad ledarförmåga.


7 §
Tillsättande av tjänster och utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, programdirektörer, avdelningschefer, regeringsråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet, biträdande chefen för EU-sekretariatet och chefen för ekonomiska rådet utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 november 2003

Statsminister
Matti Vanhanen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.