960/2003

Given i Helsingfors den 20 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 § 3 och 4 mom. samt 10 § 4 mom. 1, 2, 5, 7 a, 7 b, 13, 14, 20, 25, 39, 51, 54, 55 och 77 punkten,

av dessa lagrum 10 § 4 mom. 13, 14, 20, 25, 39, 54 och 55 punkten, sådana de lyder i förordning 497/1996, 9 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 311/1997, 10 § 4 mom. 2, 7 a, 7 b och 77 punkten sådana de lyder i förordning 731/1998, 10 § 4 mom. 1 och 51 punkten, sådana de lyder i förordning 481/2001, samt 9 § 4 mom. och 10 § 4 mom. 5 punkten, sådana de lyder i förordning 752/2001, samt

fogas till 10 § 4 mom. en ny 63 a punkt som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Det ministerium till vars verksamhetsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning

1) i fråga om chefen för ämbetsverket eller inrättningen,

2) i fråga om ämbetsverk eller inrättningar som hör till justitieministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden,

3) i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller riksomfattande enheter eller chefen för Helsingfors polisinrättning,

4) i fråga om statens pensionsnämnd,

5) i fråga om arbetarskyddets distriktsförvaltning.

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning fattas utan hinder av 3 mom. av

1) länsstyrelsen i fråga om de underställda häradsämbetena, till den del de hör till inrikesministeriets förvaltningsområde, de underställda magistraterna och den underställda lokala polisen samt av polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 3 mom. 3 punkten skall avgöras av ministeriet,

2) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus, samt

3) brottspåföljdsverket för dess egen del samt i fråga om kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:

1) statsrådets kansli: regeringsråd, chef för translatorsbyrån samt personalsekreterare som bereder och föredrar personalärenden,

2) justitiekanslersämbetet: biträdande justitiekansler, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef och personalsekreterare,


5) justitieministeriet: regeringsråd som byråchef vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå och utsökningsdirektör vid justitieförvaltningsavdelningens utsökningsbyrå, biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, regeringsråd vid kriminalpolitiska avdelningen som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter, datadirektör samt direktör och förvaltningschef vid justitieförvaltningens datateknikcentral,


7 a) förvaltningsdomstolarna: överdomare vid en förvaltningsdomstol,

7 b) specialdomstolarna: president i arbetsdomstolen, överdomare vid marknadsdomstolen samt överdomare och kanslichef vid försäkringsdomstolen,


13) länsstyrelserna: landskamrer, förvaltningschef, ekonomichef och personalchef,

14) befolkningsregistercentralen: direktör, avdelningschef och förvaltningsdirektör,


20) räddningsväsendet: förvaltningschef och personalchef vid nödcentralsverkets nödcentralsenhet samt rektor och förvaltningschef vid Räddningsinstitutet,


25) statskontoret: sektorschef och enhetschef som är direkt underställd generaldirektören,


39) Finlands Akademi och stödjandet av vetenskapen samt konsten: överdirektör, forskning och överdirektör, förvaltning och chef för förvaltningsenheten samt generalsekreterare och ordförande för centralkommissionen för konst,


51) kommunikationsministeriet: biträdande avdelningschef, tjänsteman som är förordnad till chef för en enhet och äldre regeringssekreterare som ansvarar för personalärenden,


54) kommunikationsverket: tjänsteman som är förordnad till chef för ett resultatområde och utvecklingsdirektör,

55) banförvaltningscentralen: enhetschef, informationschef och överinspektör som sköter stabens juridiska ärenden,


63 a) mätteknikcentralen: enhetschef som ansvarar för administrativa tjänster,


77) läkemedelsverket: avdelningschef,Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.

Helsingfors den 20 november 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.