944/2003

Given i Helsingfors den 21 november 2003

Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 6 kap. 9 § 2 mom., 7 kap. 4 § 1 mom., 11 kap. 1 § 2 mom. och 13 kap. 4 § samt

fogas till 9 kap. en ny 7 § som följer:

6 kap.

Tjänster för kompetensutveckling

9 §
Avbrytande av utbildningen

Utbildningsproducenten fattar ett skriftligt beslut om avbrytande av utbildningen. Om utbildningsanordnaren inte är en utbildnings-producent som är underställd offentlig tillsyn, fattas beslutet om avbrytande av utbildningen av den arbetskraftsmyndighet som avses i 7 § 1 mom. Innan beslutet fattas skall den studerande ges tillfälle att bli hörd. Den studerande skall utan dröjsmål underrättas om beslutet. Utbildningsproducenten skall dessutom utan dröjsmål underrätta den arbetskraftsmyndighet som har anskaffat utbildningen om beslutet.

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

4 §
Anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar

Med iakttagande av vad som i 1 § 1, 3 och 4 mom., 2 § 2 och 3 mom., 3 § 1―3 mom. samt 11 § 1 och 3 mom. bestäms om sysselsättningsstöd för lönekostnader kan statliga ämbetsverk eller inrättningar anvisas anslag för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa sysselsätts. Av anslagen kan betalas lönekostnaderna i sin helhet för den sysselsatta för de dagar som arbetsgivaren är skyldig att betala lön för, dock högst för fem dagar i veckan. Av anslagen kan dessutom betalas övriga kostnader som föranleds av att arbete ordnas, enligt vad statsrådet beslutar i samband med den regionala fördelningen av sysselsättningsanslagen.


9 kap.

Utbildningsstöd

7 §
Finansiering av studiesociala förmåner

Grundstödet och den därtill anslutna barn-förhöjningen finansieras av statens medel och intäkter av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Ersättningarna för uppehälle finansieras av statens medel. Bestämmelser om finansieringen av löntagares förtjänststöd finns i lagen om finansiering av arbetslös-hetsförmåner (555/1998) och om finansiering av företagares förtjänststöd i lagen om ar-betslöshetskassor.

Staten skall månatligen till Folkpensions-anstalten betala förskott för förmånerna så att förskottens belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten skall betala det året och att förskottet räcker till för att täcka ut-gifterna under varje månad. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om fastställandet och betalningen av förskott och slutlig finansiering till Folkpensionsanstalten. De förvaltningskostnader som Folkpensions-anstalten förorsakas av uppgifter som har samband med de studiesociala förmånerna skall räknas till anstaltens förvaltningskost-nader.

Bestämmelser om förskott som skall beta-las till arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetslöshetskassorna samt om arbetslöshets-kassornas förvaltningskostnader finns i lagen om arbetslöshetskassor och i statsrådets för-ordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001).

11 kap.

Samarbete i anslutning till verkställigheten

1 §
Samarbete mellan myndigheterna

Vid tillhandahållande av service för handikappade skall dessutom iakttas vad som bestäms i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003).

13 kap.

Sökande av ändring

4 §
Sökande av ändring i beslut om avbrytande av utbildning

Ändring i ett beslut enligt 6 kap. 9 § om avbrytande av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som fattats av en utbildningsproducent eller av en arbetskraftsmyndighet får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I fråga om besvär över beslut av en utbildningsproducent tillämpas vad som föreskrivs om besvär över beslut av en myndighet som är underställd statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 juni 2003 om ändring av 10 och 17 § lagen om arbetskraftsservice (501/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2003
AjUB 5/2003
RSv 48/2003

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.