938/2003

Given i Helsingfors den 21 november 2003

Lag om Lotsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning

Lotsverket är ett statligt affärsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. På Lotsverket tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Lotsverkets verksamhetsområde och uppgifter

Lotsverkets verksamhetsområde omfattar tjänster som främjar säkerheten inom sjötrafiken och verksamhetsförutsättningarna för denna trafik samt utvecklandet av dessa tjänster, i första hand med hjälp av lotsningstjänster och övriga tjänster och produkter som hänför sig till dessa.

Lotsverket har till uppgift att på de vattenområden som anges i lotsningslagen (940/2003) sörja för utbudet på sådana lotsningstjänster som avses i lotsningslagen samt att fullgöra övriga i lotsningslagen angivna lotsningsrelaterade uppgifter och skyldigheter.

Lotsverket skall ha beredskap att sköta sina uppgifter också under undantagsförhållanden i enlighet med vad kommunikationsministeriet bestämmer särskilt.

3 §
Lotsverkets styrelse

Genom förordning av statsrådet ges närmare bestämmelser om styrelsens sammansättning enligt 9 § lagen om statliga affärsverk och om styrelsens uppgifter enligt 10 §.

4 §
Prissättning

Lotsverket tar av det lotsade fartyget ut en avgift motsvarande ett fast pris per enhet för täckandet av de kostnader som de i lotsningslagen avsedda lotsningstjänsterna medför. Avgiften fastställs på basis av det lotsade fartygets nettodräktighet och lotsningssträckan. I Saima kanal och på Saimens vattenområde tas ut en avgift som baserar sig på ett nedsatt pris per enhet. Det inkomstbortfall som Lotsverket förorsakas av det nedsatta priset per enhet ersätts ut ett anslag som för ändamålet tas in i statsbudgeten. Närmare bestämmelser om priset per enhet och det nedsatta priset per enhet ges genom förordning av statsrådet.

Sina övriga prestationer prissätter Lotsverket på företagsekonomiska grunder.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

För Lotsverket kan innan lagen träder i kraft tillsättas en styrelse samt utnämnas en verkställande direktör och övrig personal.

6 §
Övergångsbestämmelser

De rättigheter och skyldigheter som sjöfartsverket har övergår på Lotsverket till den del därom bestäms eller överenskoms särskilt.

Den personal vid sjöfartsverket som i anställnings- och tjänsteförhållande arbetar inom lotsningsverksamheten övergår i anställning hos Lotsverket. Tjänsterna för den personal i tjänsteförhållande som övergår till Lotsverket blir vid ikraftträdandet av lagen tjänster vid detta affärsverk. För överföring av tjänsterna förutsätts inte tjänstemännens samtycke. Den personal i anställnings- och tjänsteförhållande som inte övergår utgör fortfarande personal vid Sjöfartsverket. Personalen bibehåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten hänför sig till den tidigare anställningen.

Indragningen av en överförd tjänst förutsätter inte någon särskild grund eller tjänstemannens samtycke när uppgiften ändras till en uppgift i arbetsavtalsförhållande. Vid indragning av tjänster upphör de tjänsteförhållanden som baserar sig på dem utan uppsägning.

RP 38/2003
KoUB 2/2003
RSv 34/2003

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.