905/2003

Given i Helsingfors den 5 november 2003

Inrikesministeriets förordning om räddningsmyndigheternas uniform, gradbeteckningar och identitetskort

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 89 § 3 mom. räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003):

1 kap.

Räddningsmyndigheternas uniform

1 §
Beklädnadsartiklar som hör till uniformen

Beklädnadsartiklar som hör till räddningsmyndigheternas uniform är blusuniform (fältjacka och uniformsbyxor eller uniformskjol), rockuniform (uniformsrock, dvs. brandkårens uniformsrock samt uniformsbyxor eller uniformskjol), festuniform, överrock, fältrock, regnrock, ylletröja, skjortblus, uniformsskjorta, pälsmössa, skärmmössa (uniformsmössa), fältmössa, båtmössa, tjänstemössa, enfärgad mörk slips, enfärgade mörka strumpor och mörka handskar samt beteckningar som anger tjänsteställning och namnskylt. Till uniformen används svarta skor.

Enhetens emblem eller märke kan fästas på blusuniformens, ylletröjans och skjortblusens vänstra ärm. Namnskylten skall fästas på högra sidan på framdelen av blusuniformen, ylletröjan och skjortblusen.

Blusuniformen, rockuniformen och festuniformen är av mörkblått uniformstyg eller av lämpligt mörkblått tyg av motsvarande kvalitet. Andra beklädnadsartiklar som hör till uniformen är av lämpligt mörkblått tyg eller av annat motsvarande lämpligt material. Till blusuniformen används en blå eller en vit uniformsskjorta eller skjortblus. Till rockuniformen används en vit uniformsskjorta och till festuniformen en vit skjorta. På sommaren kan skärmmössan ha ett vitt överdrag.

Inrikesministeriet ger vid behov närmare anvisningar om de beklädnadsartiklar som hör till uniformen och deras användning.

2 kap.

Räddningsmyndigheternas gradbeteckningar

2 §
Definitioner

Räddningsmyndigheternas gradbeteckningar är:

1) stor axelstjärna, som är en guldgul, 20-uddig, fyrkantig stjärna vars sidolängd är 21 mm. I stjärnans mitt finns en upphöjd figur som påminner om en liten axelstjärna,

2) medelstor axelstjärna, som är en guldgul, 20-uddig, fyrkantig stjärna vars sidolängd är 17 mm. I stjärnans mitt finns en upphöjd figur av ringar innanför varandra,

3) liten axelstjärna, som är en guldgul, 20-uddig, fyrkantig stjärna vars sidolängd är 14 mm. I stjärnans mitt finns en upphöjd figur av ringar innanför varandra,

4) axelbalk, som är en guldgul rektangulär balk, vars sidolängder är 20 mm och 6 mm,

5) lejonet i Finlands riksvapen i guldgult,

6) Räddningsinstitutets vapenmärke,

7) det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

8) en guldgul lövrik kvist,

9) befälets platta för mössor, som är en mörkblå platta med svart bandkant och befälskokard, vapenmärke samt en guldgul lövrik kvist,

10) underbefälets platta för mössor, som är en mörkblå platta med gul bandkant och kokard samt vapenmärke,

11) manskapets platta för mössor, som är en mörkblå platta med kokard samt vapenmärke.

På axelklaffar, ärmsköldar och framdelen av blusuniformen kan räddningsväsendets specialmärken användas. Märkena beskriver arbetsfält och specialkunnande.

Axelklaffarnas färg är blå som uniformstyget. Axelstjärnorna och axelbalken är märken tillverkade av metall eller alternativt sydda figurer som broderas på axelklaffarna.

Inrikesministeriets och länsstyrelsens tjänstemän har Finlands vapens emblem på plattan för mössor, Räddningsinstitutets tjänstemän institutets vapenmärke och det lokala räddningsväsendets tjänstemän det lokala räddningsväsendets vapenmärke.

Gradbeteckningarna används på blusuniformens, rockuniformens, uniformsskjortans, skjortblusens och ylletröjans axelklaffar samt på plattorna på överrocken, fältrocken och regnrocken liksom vid festuniformens ärmlinningar.

3 §
Gradbeteckningar på axelklaffar och ärmsköldar

Räddningsmyndigheternas gradbeteckningar på axelklaffar och ärmsköldar är:

1) räddningsöverdirektören vid inrikesministeriet har tre stora axelstjärnor, lejon och lövrik kvist,

2) biträdande avdelningschefen och chefen för resultatenheten vid inrikesministeriets räddningsavdelning samt länsberedskapsdirektören har två stora axelstjärnor och en liten axelstjärna i mitten samt ett lejon och en lövrik kvist,

3) den högsta tjänsteinnehavaren inom det lokala räddningsväsendet (räddningsdirektören) har två stora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och en lövrik kvist,

4) rektorn vid Räddningsinstitutet har två stora axelstjärnor, Räddningsinstitutets vapenmärke och en lövrik kvist,

5) planeringsdirektör, utbildningsdirektör, lagstiftningsråd, räddningsöverinspektör, konsultativ tjänsteman och överingenjör vid inrikesministeriets räddningsavdelning samt räddningsöverinspektör vid länsstyrelsen har en stor axelstjärna, lejon och en lövrik kvist,

6) tjänsteinnehavare inom befälet motsvarande avdelningschef inom det lokala räddningsväsendet (biträdande räddningsdirektör eller motsvarande tjänsteinnehavare) har en stor axelstjärna, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövrik kvist,

7) biträdande rektor och förvaltningschefen vid Räddningsinstitutet har en stor axelstjärna, Räddningsinstitutets vapenmärke och en lövrik kvist,

8) överinspektör vid inrikesministeriets räddningsavdelning och räddningsinspektör vid länsstyrelsen har tre medelstora axelstjärnor, lejon och en lövrik kvist,

9) tjänsteinnehavare inom befälet motsvarande byråchef inom det lokala räddningsväsendet (brandchef eller motsvarande tjänsteinnehavare) har tre medelstora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och en lövrik kvist,

10) överlärare och redskapsingenjör vid Räddningsinstitutet har tre medelstora axelstjärnor, Räddningsinstitutets vapenmärke och en lövrik kvist,

11) biträdande räddningsinspektör vid länsstyrelsen har två medelstora axelstjärnor, lejon och lövrik kvist,

12) tjänsteinnehavare inom befälet motsvarande ställföreträdare för byråchef inom det lokala räddningsväsendet har två medelstora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövrik kvist,

13) tjänsteinnehavare inom befälet motsvarande arbetsledare inom det lokala räddningsväsendet (brandmästare eller motsvarande tjänsteinnehavare) har två medelstora axelstjärnor och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

14) äldre lärare vid Räddningsinstitutet har två medelstora axelstjärnor och Räddningsinstitutets vapenmärke,

15) tjänsteinnehavare inom befälet motsvarande ställföreträdare för arbetsledare inom det lokala räddningsväsendet har en medelstor axelstjärna och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

16) lärare och redskapsmästare vid Räddningsinstitutet har en medelstor axelstjärna och Räddningsinstitutets vapenmärke,

17) högre tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendets underbefäl har tre små axelstjärnor i triangelform och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

18) tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendets underbefäl har två små axelstjärnor parallellt och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

19) högre tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendets manskap har axelbalk och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

20) tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendets manskap har det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

21) övriga tjänsteinnehavare som förordnats av Räddningsinstitutet har Räddningsinstitutets vapenmärke.

Inrikesministeriet ger vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av bestämmelserna om gradbeteckningar.

4 §
Ärmbeteckningar

Räddningsmyndigheternas gradbeteckningar på överrockar och regnrockar fästs på den sexkantiga skölden ovanför ärmlinningen. Specialmärken fästs ovanför axelstjärnorna. På ärmskölden används i stället för en lövrik kvist ett 10 mm brett guldgult galonband.

5 §
Beteckningar på huvudbonader

På skärm- och pälsmössor har sådana tjänsteinnehavare som avses i 3 § 1 mom. 1―16 punkten befälets platta för mössor, i 17―18 punkten avsedda tjänsteinnehavare underbefälets platta för mössor och i 19―21 avsedda tjänsteinnehavare manskapets platta för mössor.

På fältmössor används kokard för tjänstegruppen i fråga.

Sådana tjänstemän som avses i 3 § 1 mom. 1―4 punkten har en dubbel guldgul lövrik kvist på skärmmössans skärm och sådana tjänstemän som avses i 5―7 punkten har en enkel guldgul lövrik kvist på skärmmössans skärm.

3 kap.

Räddningsmyndigheternas identitetskort

6 §
Innehåll och tillverkning

Räddningsmyndigheternas identitetskort är ett fotografiförsett kort av vilket framgår personens namn, födelsedatum, organisation och tjänstebenämning.

Identitetskorten skall tillverkas enligt inrikesministeriets anvisningar av en leverantör som uppfyller inrikesministeriets säkerhetskrav.

7 §
Beställning och återlämnande av identitetskort

För beställning av räddningsmyndigheternas identitetskort för personer som är berättigade att använda dem svarar för de lokala räddningsmyndigheternas del den högsta tjänsteinnehavaren enligt 4 § 2 mom. och för de statliga räddningsmyndigheternas del chefen för räddningsavdelningens utvecklings- och förvaltningsenhet vid inrikesministeriet.

Om tjänsteuppgiften förändras eller upphör skall räddningsmyndigheternas identitetskort återlämnas till chefen för verksamhetsenheten. Denne skall se till att ett identitetskort som inte längre används blir förstört. Om ett identitetskort förkommer skall chefen för verksamhetsenheten omedelbart underrättas därom.

Inrikesministeriet ger närmare anvisningar om förfarandet vid beställning av identitetskort.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Rätt att använda uniform och gradbeteckningar

Utöver räddningsmyndigheterna är sådana anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som det lokala räddningsväsendet och Räddningsinstitutet har förordnat berättigade att använda en sådan uniform och sådana gradbeteckningar som avses i denna förordning. Tjänsteställningen skall då motsvara de gradbeteckningar som används.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 5 november 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.