897/2003

Given i Helsingfors den 30 oktober 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 13 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 mars 2000 om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) 3 § och 13 § 3 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i förordning 712/2003, som följer:

3 §
Övervakning av produktionen och marknadsföringen av ekologiska jordbruksprodukter som produceras i Finland

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar, styr och utövar tillsyn över övervakningen av produktionen av ekologiska jordbruksprodukter, inklusive utsäde och plantmaterial, som produceras i Finland. Producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka biträds av de kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserat enligt vad som föreskrivs nedan i 2 kap. Även förpackarna av ekologiskt producerat utsäde eller plantmaterial skall omfattas av övervakningen enligt detta moment.

Marknadsföringen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (361/1995). Kontrollcentralen för växtproduktion övervakar marknadsföringen av ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial.

13 §
Kontrollörer

En auktoriserad kontrollör utför sina uppgifter under tjänstemannaansvar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Förpackare och importörer av ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial får innan förordningen träder i kraft anhålla om att omfattas av övervakningen enligt denna förordning.

Producenter eller förpackare får till och med den 30 juni 2004 saluföra ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial fastän produkterna inte uppfyller kraven beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten.

Andra näringsidkare än de som nämns ovan får saluföra sådant ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial som senast den 30 juni 2004 levererats till dem, fastän produkterna inte uppfyller kraven beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten.

Helsingfors den 30 oktober 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.