844/2003

Given i Helsingfors den 7 oktober 2003

Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller konstruktion, utrustning och färg i fråga om räddningsbilar som avses i 20 § 1 mom. fordonslagen (1090/2002).

Denna förordning tillämpas utöver vad som i fordonslagen samt i övrigt med stöd av den bestäms om räddningsbilars konstruktion och utrustning.

2 §
Allmänna krav

En räddningsbil skall till sin konstruktion och utrustning stämma överens med standarden SFS-EN 1846-2 eller andra motsvarande internationella standarder på samma nivå. Begreppen definieras i standarden SFS-EN 1846-1.

En räddningsbil skall till sin konstruktion vara sådan att den fungerar oavbrutet minst fyra timmar i temperaturer mellan minst –25°C och +35°C.

3 §
Bogseringsanordningar

En räddningsbil vars totalmassa är större än 3,5 ton skall förses med en draglänk eller en motsvarande anordning i chassiets främre och bakre del. Länken och fästet skall hålla för en drag- och tryckkraft som motsvarar hälften av fordonets totalmassa.

4 §
Räddningsbilars färg

En räddningsbils basfärg är röd. Karossen och dörrarna är till sina synliga delar röda. Basfärgen skall vara en röd färgnyans RAL 3000 eller klarare än den.

En räddningsbils varselfärg är vit. Varselfärgen skall vara en vit färgnyans RAL 9010 eller en ljusare nyans än den.

5 §
Anslutningar

I räddningsbilar i kategori N3 enligt fordonslagen skall energianslutningarna placeras i fotsteget på förarens sida, i dess omedelbara närhet eller i bilens vänstra framhörn, och anslutningarna skall skyddas för skador.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

Räddningsbilar som första gången registreras efter att denna förordning trätt i kraft skall stämma överens med denna förordning.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 15 augusti 2001 om räddningsbilar (720/2001).

Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 7 oktober 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Pirjo Tomperi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.