841/2003

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 kap. 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 578/1995 och

fogas till 1 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 626/1996, ett nytt 2 mom. och till 34 kap. en ny 12 § som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

7 §
Internationella brott

Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på sådant kärnladdningsbrott eller sådan förberedelse till allmänfarligt brott som ägt rum utanför Finland och som skall betraktas som brott enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (FördrS 15/2001).

34 kap.

Om allmänfarliga brott

6 §
Kärnladdningsbrott

Den som för in i Finland eller som tillverkar eller spränger en kärnladdning eller innehar en sådan, skall för kärnladdningsbrott dömas till fängelse i minst två och högst tio år.


12 §
Juridiska personers straffansvar

På kärnladdningsbrott och förberedelse till allmänfarligt brott enligt 9 § 2 mom. tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 186/1998
UtUB 19/1998
RSv 214/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.