832/2003

Given i Helsingfors den 26 september 2003

Lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 a kap. 1 § 1 mom. 2 punkten och 4 §, sådana de lyder i lag 17/2003, som följer:

34 a kap.

Om terroristbrott

1 §
Brott som begåtts i terroristiskt syfte

Den som i terroristiskt syfte och så att gärningen är ägnad att allvarligt skada en stat eller en internationell organisation gör sig skyldig till


2) uppsåtligt framkallande av fara, uppsåtligt sprängämnesbrott eller i 17 § 1 mom. ordningslagen (612/2003) avsett brott mot bestämmelserna om farliga föremål, skall dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år,


4 §
Främjande av en terroristgrupps verksamhet

Den som i avsikt att främja en terroristgrupps brottsliga verksamhet enligt 1 eller 2 § eller som med vetskap om att han eller hon främjar denna verksamhet

1) grundar eller organiserar en terroristgrupp eller värvar eller försöker värva medlemmar till en terroristgrupp,

2) utrustar eller försöker utrusta en terroristgrupp med explosiva varor, vapen, skjutförnödenheter eller ämnen eller förnödenheter som är avsedda för tillverkning av sådana eller med andra farliga föremål eller ämnen,

3) ordnar eller försöker ordna utbildning för en terroristgrupp eller ger en terroristgrupp utbildning för brottslig verksamhet,

4) för en terroristgrupp skaffar eller försöker skaffa eller till en terroristgrupp överlåter lokaler eller andra utrymmen som den behöver eller fordon eller andra hjälpmedel av synnerlig vikt för gruppens verksamhet,

5) skaffar eller försöker skaffa information som, om den kommer till terroristgruppens kännedom, är ägnad att allvarligt skada en stat eller en internationell organisation, eller förmedlar eller överlåter sådan information till eller röjer sådan information för en terroristgrupp,

6) har hand om en terroristgrupps viktiga ekonomiska angelägenheter eller ger ekonomiska eller juridiska råd som är av synnerlig vikt för gruppens verksamhet, eller

7) begår ett brott som avses i 32 kap. 6 eller 7 §,

skall, om i terroristgruppens verksamhet begås ett brott som avses i 1 § eller ett straffbart försök till ett sådant brott eller ett brott som avses i 2 §, om gärningen inte utgör brott enligt 1 eller 2 § eller om ett lika strängt eller strängare straff för gärningen inte bestäms på något annat ställe i lag, för främjande av en terroristgrupps verksamhet dömas till fängelse i minst fyra månader och högst åtta år.

Vad som i 1 mom. 6 punkten föreskrivs om juridisk rådgivning gäller inte uppdrag som juridiskt biträde eller ombud vid förundersökning eller domstolsbehandling av brott eller straffverkställighet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 40/2003
LaUB 2/2003
RSv 21/2003

Helsingfors den 26 september 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.