826/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § lagen den 28 mars 2003 om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) och med stöd av 10 kap. 3 § 5 mom. 12 punkten lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), sådant sistnämnda lagrum lyder i lag 389/1995:

1 §
Poster som är jämställbara med ansvarsskulden

Det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) avsedda arbetspensionsförsäkringsbolaget (arbetspensionsförsäkringsbolag) skall utöver ansvarsskulden enligt 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) täcka den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 10 § lagen om pension för företagare (468/1969) samt de skulder som föranleds av försäkringspremierna.

2 §
Poster som kan godkännas som täckning för ansvarsskulden

På grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär godkänns som täckning för arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld en fordran som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare och en fordran som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 10 § lagen om pension för företagare samt försäkringspremiefordringarna med undantag av det belopp som enligt en bedömning baserad på erfarenhet inte kommer att erhållas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2003.

Genom denna förordning upphävs de föreskrifter Dnr 12/49/95 som social- och hälsovårdsministeriet meddelat arbetspensionskassan den 12 december 1995 jämte ändringar.

Helsingfors den 18 september 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.