825/2003

Given i Helsingfors den 25 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 4 § 2 mom.,

ändras 17 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 966/2002, samt

fogas till förordningen en ny 4 b § som följer:

1 kap.

Miljötillståndsplikt

4 b §
Specialbestämmelser om försvarsmakten

Miljötillstånd behövs inte för försvarsmaktens tillfälliga flygplatser, hamnar, upplag, distributionsplatser för bränsle, skjutbanor eller för annan motsvarande tillfällig verksamhet.

Om miljötillståndsärendet gäller en flygplats som i betydande omfattning används för civil och militär luftfart, skall tillståndsprövningen göras separat för civil verksamhet och för militär verksamhet och tillståndsvillkoren utarbetas separat för försvarsmakten och för Luftfartsverket eller den som upprätthåller flygplatsen. Om det inte finns förutsättningar på grund av buller enligt 42 § miljöskyddslagen att bevilja miljötillstånd för en flygplats för militär luftart, skall man i nödvändig omfattning avvika från förutsättningarna för beviljande av tillståndet, om den särskilda karaktären av militär luftart så kräver och om användningen av flygplatsen är motiverad med tanke på landets säkerhet. Vid bedömning av de störningar som verksamheten ger upphov till beaktas inte de störningar som orsakas av utförandet av uppgifter enligt 2 § 1―3 punkterna samt 6 och 6 a punkten i lagen om försvarsmakten (402/1974).

17 §
Behandling av tillståndsansökan

Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall be den regionala miljöcentralen om ett utlåtande, om ett miljötillståndsärende gäller förläggning av verksamhet till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. I ett ärende som gäller miljötillstånd för en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst skall tillståndsmyndigheten inhämta utlåtande av kommunikationsministeriet. Tillståndsmyndigheten skall dessutom inhämta utlåtande av handels- och industriministeriet vid prövning av den i 43 § 4 mom. miljöskyddslagen avsedda möjligheten till kombinerad produktion av elenergi och värme samt av försvarsministeriet vid prövning av tillämpningen av 4 b § 2 mom. på ärenden som gäller miljötillstånd för flygplatser för militär luftfart. Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter för bedömning av olägenheter för hälsan och jord- och skogsbruksministeriet om faran för djursjukdomar eller för smitta från djur till människor.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Helsingfors den 25 september 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Mika Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.