814/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av 19 och 26 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 19 och 26 §,

sådana de lyder, 19 § delvis ändrad i förordning 1243/1997 och 2/1996, 26 § delvis ändrad i nämnda förordning 2/1996 och i förordning 1168/1999, som följer:

19 §
Undervisningen och dess mål

I en bilskola skall förarundervisning meddelas så att eleven genom att iaktta trafikreglerna kan köra tryggt och smidigt i olika trafiksituationer och trafikmiljöer. Målet med undervisningen är att eleven skall kunna undvika farosituationer och handla på rätt sätt i dylika situationer för att förebygga olyckor eller lindra följderna av en olycka. I förarundervisningen skall hänsyn gentemot andra vägtrafikanter särskilt betonas.

I undervisningen skall följas en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd undervisningsplan som fyller kraven enligt bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort. Av undervisningsplanen skall framgå undervisningens mål, uppbyggnad och innehåll temavis i undervisningens olika skeden samt undervisningsprinciperna och hur undervisningen ordnas i praktiken.

I undervisningen skall ges kunskap om trafiksystemet, om hur det fungerar och om de risker som hänför sig till det samt om övriga faktorer som inverkar på olika vägtrafikantgruppers trygghet. Eleven skall undervisas om trafikreglerna, vägmärkena och om andra föreskrifter som gäller trafiken samt om det rätta sättet att använda motorfordon. I den undervisning som ges för erhållande av körkort för fordon av klass C och C1 skall även de föreskrifter som gäller yrkesmässig trafik samt uppgifter om fordonets konstruktion och underhåll behandlas till behövliga delar.

Förarundervisning för erhållande av körrätt för bilar av klass B, C eller C1 ges i två skeden. I det andra skedet av denna undervisning (tilläggsundervisning) fördjupas de kunskaper och färdigheter som föraren har fått under det första skedet och som han har övat sig i under den tid den kortvariga körrätten har varit i kraft samt förbättras beredskapen att köra under svåra förhållanden och att förutse och undvika de vanligaste farosituationerna i trafiken.

26 §
Förarexamen och dess mål

Vid förarexamen skall i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort konstateras att examinanden behärskar de frågor som ingår i förarundervisningen samt att han eller hon kan tillämpa dessa kunskaper och handla på ett tryggt och smidigt sätt i trafiken.

Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Vid förarexamen för fordon av klass T avläggs dock körprov endast om den som håller förarexamen anser det vara nödvändigt. Vid förarexamen för fordon av klass M avläggs endast teoriprov. En förutsättning för deltagande i körprov är att examinanden högst sex månader tidigare har blivit godkänd i teoriprovet för motsvarande klass.

Examinanden är skyldig att tillhandahålla det fordon som behövs för körprovet. Under körprovet anses han vara förare.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Från det krav enligt 19 § 2 mom. och 26 § 1 mom. som gäller tillämpningen av punkt 6.2.4 och 6.2.5 i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, vilka gäller motorcykelkörprov som skall utföras vid en hastighet på 50 km i timmen, får avvikelse dock göras fram till den 30 september 2005, den nämnda dagen inberäknad. Från tillämpningen av de krav enligt punkt 5.2 i bilaga II till direktivet 2000/56/EG vilka gäller fordon som används vid körprov får avvikelse göras fram till den 30 september 2010, den nämnda dagen inberäknad, om fordonet före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts som skolfordon och uppfyller de krav på fordon som används vid körprov som gäller när denna förordning träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2000/56/EG (32000L0056); EGT nr L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingfors den 18 september 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.