798/2003

Given i Helsingfors den 1 september 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 20 februari 2002 om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden (129/2002) 48 § 1 mom.,

ändras 5 § 3 mom. 3 punkten, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 9 § 6 mom., 10 § 1 och 4 mom., 15 § 1 mom. 11 punkten, 17 § 1 mom. 1 punkten, 24 § 1 mom. 8 punkten, 37 § 1 mom., 46 §, 47 §, rubriken för 48 § samt 2 mom., 50 § 1 mom., 53 § 1 mom., 66 § 1 mom. och

fogas till 5 § 3 mom. en ny 4 punkt, till 15 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 17 § 1 mom. en ny 1 a punkt, till 24 § 1 mom. nya 9―11 punkter, till 54 § ett nytt 4 mom. samt till 64 § ett nytt 2 mom., som följer:

5 §
Föremålet för stödansökan

Stöd i anslutning till samma projekt skall dock sökas genom en särskild ansökan, om


3) stödvillkoren beträffande användning av stödobjektet eller betalning av stödet avviker så väsentligt beträffande stödobjekten att det med avseende på stödvillkorens överskådlighet inte är ändamålsenligt att införliva dem i samma beslut för alla stödobjekts vidkommande; eller

4) finansieringen för projektet söks via två eller flera penninginstitut på så sätt att vart och ett penninginstitut för sin del förbinder sig vid den projektfinansiering som inte täcks av bidraget och sökandens självfinansieringsandel.


6 §
Anhängiggörande av ansökan

Om gemenskapens medfinansiering i delfinansierat stöd via programmet INTERREG III beviljas av någon annan myndighet än förbundet på landskapsnivå, tillämpas dock på anhängiggörandet vad som bestäms särskilt om anhängiggörande i fråga om sådana ansökningar eller vad som de stater som deltar i programmet kommer överens om. Med projekt inom programmet INTERREG III enligt 78 § 1 mom. statsrådets förordning avses utvecklingsprojekt inom programområde B. I de fall som avses i 78 § 2 mom. statsrådets förordning avgörs en ansökan inom programmet INTERREG III A för Sydöstra Finland av Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral då projektet riktar sig till dess eller Södra Savolax eller Tavastlands arbetskrafts- och näringscentralers verksamhetsområde; inom programmet INTERREG III A för Kvarken-MittSkandia av Österbottens arbetskrafts- och näringscentral då projektet riktar sig till dess eget verksamhetsområde eller Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentrals område; inom programmet INTERREG III A för Karelen av Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral då projektet riktar sig till dess eller Norra Savolax arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde samt inom programmet INTERREG III A för Södra Finlands kustregion av Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral då projektet riktar sig till dess eller Tavastlands arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde. Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. anses ansökan i ovan nämnda fall ha blivit anhängig även då den har lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen för sökandens eget område.


7 §
Påbörjande av genomförandet av åtgärder och projekt

Ett arbete, en åtgärd eller annat genomförande av ett projekt anses ha påbörjats innan ansökan har blivit anhängig om,

1) i fråga om byggande, gräv- eller andra grundläggningsarbeten har inletts,

2) i fråga om utförande av annat arbete, ett slutligt entreprenadavtal eller något annat slutligt avtal om utförande av arbetet har ingåtts och arbetet de facto har påbörjats,

3) i fråga om anskaffning av lösöre, ett slutligt anskaffningsavtal har ingåtts och köpesumman eller en del av den, frånsett hand- eller reserveringspengen, har betalts,

4) i fråga om förvärv av fast egendom, ett slutligt överlåtelseavtal har undertecknats eller köpeskillingen eller en del av den, frånsett hand- eller reserveringspengen, har betalts,

5) i fråga om forsknings- och utvecklingsprojekt, kostnader som genomförandet av forsknings- eller utvecklingsprojektet föranleder har uppkommit och, om genomförandet av ett utvecklingsprojekt förutsätter att ett avtal som innehåller rättsverkningar ingås, ett sådant avtal har undertecknats.


9 §
Stöd som skall sökas inom utsatt tid

En ansökan som har lämnats in inom utsatt tid endast per e-post anses inte ha anlänt inom utsatt tid, om inte något annat bestäms genom lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).


10 §
Tidpunkten för uppkomsten av godtagbara kostnader

Den godtagbara tidpunkten för inledande av verksamhet som skall stödas samt uppkomsten av godtagbara kostnader avgörs utifrån den tidpunkt då ansökan har blivit anhängig vid den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen eller, om jord- och skogsbruksministeriet beviljar stödet, vid ministeriet. Som godtagbara kostnader för forsknings- och utvecklingsprojekt enligt 53 och 65 § statsrådets förordning anses dock endast sådana kostnader vilka har uppstått tidigast från början av det år som efterföljer året för ansökan och vilka inte kan finansieras från ett tidigare beviljat stöd. Utan hinder av vad som anförts ovan betraktas dagen för utfärdandet av stödbeslutet som tidpunkten för när kostnaderna blir godtagbara i de fall enligt 79 § 2 mom. statsrådets förordning där ansökan av särskilda skäl kan lämnas in också efter ansökningstidens utgång.


Kostnader som finansieras via programmet INTERREG III blir dock stödberättigade först när både ansökan om den nationella stödandelen och ansökan om gemenskapens medfinansiering blivit anhängiga om inte annat bestäms om tidpunkten från vilken stödberättigandet vidtar eller avtalats om mellan de stater som deltar i programmet. Sökanden skall utan dröjsmål informeras skriftligen om tidpunkten för när kostnaderna blir godtagbara. Om det ankomstdatum som har antecknats på ansökan om gemenskapens medfinansiering är ett annat än ankomstdatumet för ansökan om nationella medfinansiering som riktats till arbetskrafts- och näringscentralen betraktas det senare av dessa datum som tidpunkten för när kostnaderna blir godtagbara.

15 §
Bilagor till ansökningar om företagsvisa stöd

Om inte något annat bestäms nedan skall till ansökningar om företagsvisa stöd enligt 17, 18, 20, 21 och 23 § fogas:


11) en kopia av protokollet från det möte där en sammanslutning har fattat beslut om projektet och om den stödansökan som gäller det;

12) en kopia av den ansökan om finansiering som riktats till sekretariatet för programmet INTERREG III och som gäller gemenskapens medfinansiering.


17 §
Tilläggsbilagor till ansökan om stöd för investering och byggande av bostad

Till en ansökan som gäller investering och byggande av bostad skall utöver de bilagor som avses i 15 § fogas:

1) i fråga om byggande, då genomförandet av byggnadsprojektet förutsätter åtgärdstillstånd eller byggnadslov eller då kostnadsförslaget som gäller byggnaden överstiger 15 000 euro, i tre serier byggnadsritningar som har godkänts av den behörige tjänstemannen vid arbetskrafts- och näringscentralen samt ett av denne godkänt kostnadsförslag och en byggnadsplan inklusive kalkyler över kostnader per enhet, om kostnader per enhet har fastställts för ändamålet;

1 a) i fråga om byggande som gäller andra än i 1 mom. 1 punkten nämnda byggnadsprojekt en planritning eller ett kartutdrag över objektets läge, ett kostnadsförslag som har uppgjorts på en för detta ändamål avsedd blankett, en beskrivning av åtgärderna och deras omfattning samt, i fråga om renoveringsobjekt, fotografier av utgångsläget;


24 §
Bilagor till ansökan som gäller utvecklingsprojekt

Till en ansökan som gäller ett utvecklingsprojekt skall fogas:


8) ett intyg av skattemyndigheterna eller en annan tillräcklig utredning över att sökanden inte är mervärdesskattskyldig, om avsikten är att också mervärdesskattens andel skall inkluderas i de kostnader för vilka stöd kan beviljas och sökanden är någon annan än ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning;

9) en kopia av den ansökan om finansiering som riktats till sekretariatet för programmet INTERREG III och som gäller gemenskapens medfinansiering;

10) i fråga om utvecklingsprojekt som berör vissa företagargrupper enligt 52 § 2 mom. 6 punkten statsrådets förordning en skriftlig förbindelse av vart och ett medverkande företag om deltagande i projektet och medgivande till att stödets belopp fördelas kalkylmässigt som stöd av mindre betydelse per företag i samma förhållande som de godtagbara kostnaderna för projektet fördelas på de företag som deltar i det;

11) i projekt enligt 59 § 5 punkten statsrådets förordning ett avtal mellan stödtagaren och underleverantören eller tillhandahållaren av tjänster varav framgår kostnaderna för åtgärderna och prissättningen av dem i överensstämmelse med produktionskostnaderna samt ett skriftligt avtal om att stödtagaren i enlighet med 59 § 5 punkten statsrådets förordning kan lämna den myndighet som granskar stödanvändningen de behövliga uppgifterna om underentreprenads- eller serviceverksamheten beträffande vardera parten när det gäller alla verksamheter som stöds.

37 §
Granskning av byggnads- och utvecklingsplan

Vid investeringar som gäller byggande skall arbetskrafts- och näringscentralens byggmästare eller motsvarande expert på byggande innan ansökan avgörs granska alla tre serier av kostnadsförslaget, byggnadsplanen och byggnadsritningarna eller de andra utredningar som nämns i 17 § 1 mom. 1 a punkten. Ansökan får inte avgöras före granskningen. En serie av byggnadsplanen, kostnadsförslaget och byggnadsritningarna återsänds till stödtagaren efter godkännandet. En annan serie av de godkända handlingarna sänds till den myndighet som svarar för kommunens byggnadstillsyn. Den tredje serien stannar hos arbetskrafts- och näringscentralen. Innan en ansökan som gäller ett utvecklingsprojekt avgörs skall sökanden vid behov ges tillfälle att rätta utvecklingsplanen så, att sådana åtgärder som det inte är möjligt att stöda avlägsnas och tiden för genomförandet ändras med hänsyn till den tid som behandlingen av ansökan kräver. En kopia av den godkända utvecklingsplanen återsänds till sökanden tillsammans med stödbeslutet.


46 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Utbetalning av stöd söks hos den myndighet som beviljat stödet.

Frånsett startstödet till unga jordbrukare skall utbetalningen av stöd sökas på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för ändamålet. Blanketten sänds till stödtagaren i samband med beslutet om beviljande av stöd.

47 §
Handläggning av ansökan om utbetalning

Vad som i 28–34 § bestäms om stödansökningar och handläggning av dem gäller i tillämpliga delar även utbetalning av stöd.

48 §
Utgången av giltighetstiden för stödbeslut

Den myndighet som har beviljat stödet skall underrätta stödtagaren om att stödbeslutets giltighetstid har upphört.


50 §
Betalningsrater för lösörebidrag

Bidrag som beviljats för anskaffning av lösöre betalas i högst två rater i proportion till de företagna anskaffningarna. I fråga om lösöresanskaffningar vars kostnader är ansenliga kan bidraget dock betalas i högst fyra rater om det finns ett särskilt skäl för det och stödtagaren har ansökt därom i samband med den första ansökan om utbetalning.


53 §
Utbetalning av bidrag för företagsutveckling

Stöd som beviljats för företagsutveckling betalas i högst två rater. I fråga om utvecklingsprojekt vars kostnader är ansenliga kan bidraget dock betalas i högst fyra rater om det finns ett särskilt skäl för det och stödtagaren har ansökt därom i samband med den första ansökan om utbetalning.


54 §
Utbetalning av startbidrag för företagsverksamhet

I fråga om företagarens egen lön skall till ansökan om utbetalning fogas bilagorna enligt 3 mom. med undantag av 2 punkten.

64 §
Specifikation av finansiering i beslut om återkrav

Då beslut om återkrav fattas skall 62 § 1 mom. 1, 2 och 3 punkten iakttas.

66 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2002. Bestämmelserna i 9 § 1 mom. träder dock i kraft den 2 april 2002. Bestämmelserna i 2 § 4 mom. träder i kraft den 1 september 2003. Bestämmelserna i 21 § 3 mom., 22 och 42 § 3 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2003.

Bestämmelserna i 5 § 1 mom. 4 punkten i denna förordning tillämpas på ansökningar som gäller beviljande av stöd och som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Bestämmelserna i 17 § 1 mom. 1 och 1 a punkten samt 37 § 1 mom. tillämpas på sådana stödansökningar som blir anhängiga den 1 oktober eller därefter.

Bestämmelserna i 50 § 1 mom. och 53 § 1 mom. tillämpas också på sådana stödbeslut som fattats innan denna förordning trätt i kraft och på grundval av vilka betalningen av stöd ännu inte har inletts eller slutförts. I dessa fall kan stödtagaren senare än i samband med den första ansökan om utbetalning ansöka om att antalet utbetalningsrater utökas. Arbetskrafts- och näringscentralen skall informera stödtagaren om ändringar av antalet utbetalningsomgångar.

Helsingfors den 1 september 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kati Möttönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.