779/2003

Given i Helsingfors den 28 augusti 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/1995) 1 och 3 §, 6 § 1 mom. 1 punkten och 5 mom. samt 7 § 1 mom., av dem 3 § och 6 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i förordning 1072/2001, samt

fogas till förordningen en ny 3 a § och till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 730/1996 och i nämnda förordning 1072/2001, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

För de lokala utsökningsmyndigheternas prestationer uppbärs såsom utsökningsavgift till staten tabellavgift, handläggningsavgift, redovisningsavgift, försäljningsavgift, verkställighetsavgift samt intygs- och kopieringsavgift enligt denna förordning, om inte något annat bestäms i lag eller nedan i denna förordning.

3 §
Handläggningsavgift

När ett verkställighetsärende återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, skall sökanden i handläggningsavgift betala 6,80 euro per ärende vid vanlig utsökning och 3,40 euro per ärende vid begränsad utsökning. Om sökanden har begärt att fordran skall antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, skall sökanden som tilläggsbelopp till handläggningsavgiften betala 6,80 euro per ärende. När ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, tas handläggningsavgiften ut hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat tas ut hos gäldenären.

3 a §
Redovisningsavgift

För varje belopp som redovisas till en borgenär skall borgenären i redovisningsavgift betala 0,5 % av beloppet, dock högst 200 euro per gång.

5 §
Verkställighetsavgift

Av verkställighetsavgiften uppbärs endast hälften, om den som ansöker om vräkningen har vidtagit sådana med utmätningsmannen särskilt överenskomna åtgärder som avses i 6 a kap. 6 § 1 mom. utsökningslagen och som gäller den vräktes egendom.


6 §
Intygs- och kopieringsavgift

För intyg och kopior som utfärdas på särskild beställning tas intygsavgift eller kopieringsavgift ut enligt följande:

1) intyg ur utsökningsregistret 8,40 euro och annat intyg enligt utsökningslagen 8,40 euro per utsökningsärende,


Intyget är avgiftsfritt, när det utfärdas

1) för ansökan om skuldsanering eller avtal som motsvarar skuldsanering eller reglering av borgens- och säkerhetsansvar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993),

2) till en ekonomisk rådgivare och skuldrådgivare som avses i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000).

7 §
Uppbörd av avgifter

Utsökningsmyndigheten kan kräva att sökanden betalar verkställighetsavgift enligt 5 § innan verkställigheten inleds samt intygsavgift eller kopieringsavgift enligt 6 § innan intyget eller kopian utfärdas. Om handläggningsavgiften, redovisningsavgiften, verkställighetsavgiften, intygsavgiften eller kopieringsavgiften inte har tagits ut i förskott eller i samband med verkställigheten, tas de ut i efterskott mot särskild räkning.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Redovisningsavgiften uppbärs från den 1 september 2004.

Helsingfors den 28 augusti 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.