774/2003

Given i Helsingfors den 29 augusti 2003

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 3 § 1 mom. 9 punkten, 20 d―20 f, 21, 23 a och 24 §, 26 § 1 mom., 26 a § och det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 28 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. 9 punkten, 21, 23 a och 26 a § sådana de lyder i lag 241/2001, 20 d―20 f § sådana de lyder i lag 331/1996, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i nämna lag 241/2001, 26 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1104/1998 och det inledande stycket i 28 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 331/1996 och 241/2001, en ny 10 punkt, till lagen nya 20 g―20 i, 23 c och 23 d §, till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1104/1998 och 241/2001, ett nytt 5 mom., till 28 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1104/1998, en ny 4 punkt i stället för den 4 punkt som upphävts genom nämnda lag och till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 2 och 3 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

3 §

I denna lag avses med


9) undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex det informationssystem för polisärenden som avses i 2 kap. 2 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i fråga om de uppgifter som tullverket registrerat i uppgifterna om undersökning och handräckning samt i arkivuppgifterna om undersökning och handräckning,

10) teleövervakning inhämtande av hemliga identifieringsuppgifter om telemeddelanden som har sänts från en teleanslutning eller teleterminalutrustning som är kopplad till ett allmänt telenät eller till något annat telenät som hör till tillämpningsområdet för kommunikationsmarknadslagen (396/1997), eller som har mottagits i en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning, samt tillfällig stängning av en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning.


Inhämtande av information
20 d §

En tullman får utföra teknisk observation av en person som inte befinner sig i ett rum eller utrymme som används för stadigvarande boende eller av ett fordon eller en vara, om det finns grundad anledning att anta att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande eller avslöjande av ett tullbrott. Förordnande för en åtgärd skall ges av en tullman som innehar minst tulluppsyningsmans tjänsteställning samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av chefen för tullstyrelsens bevakningsavdelning eller utrednings-, bevaknings- eller underrättelseenhet eller av den tjänsteman som är chef för tulldistriktet.

En anordning som används för teknisk observation får placeras i utrymmen där teknisk observation är tillåten enligt 1 mom., om observationen förutsätter detta. En tullman har på order av en tullman i tulluppsyningsmans tjänsteställning rätt att få tillträde till utrymmena för att installera och avlägsna anordningen. Om anordningen förbrukar energin i ett fordon eller något annat utrymme där anordningen installerats, skall ersättning betalas för förbrukning som är större än ringa.

Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att det på grund av en persons uppförande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till ett tullbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott. För optisk övervakning och teknisk spårning förutsätts på motsvarande sätt att det på grund av en persons uppförande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till eller medverkar till ett tullbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.

20 e §

En tullman har för att förhindra eller avslöja ett brott rätt att rikta teleövervakning mot en teleanslutning eller teleterminalutrustning som är i en persons besittning eller som denne annars antas använda, eller att tillfälligt stänga en sådan anslutning eller utrustning, om det på grund av personens uttalanden, hotelser eller uppförande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till ett tullbrott för vilket inte föreskrivits ett lindrigare straff än fängelse i fyra månader, eller till ett narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott.

20 f §

Beslut om teleövervakning samt om teknisk observation i sådana i 20 d § 2 mom. avsedda fall där den optiska övervakningen eller tekniska avlyssningen förutsätter att en anordning som används för observationen placeras i ett fordon som den som skall observeras eller övervakas använder eller i ett rum eller utrymme i vilket den som skall observeras eller övervakas vistas, fattas av en i 1 kap. 9 § tvångsmedelslagen avsedd domstol eller att en tingsrätt där behandlingen av ärendet lämpligen kan ske. Ärendet avgörs utan att innehavaren till det utrymme som skall avlyssnas eller observeras hörs. Angående behandlingen av ärendet gäller dessutom i tillämpliga delar 5 a kap. 5―9 §, 11 § 1 mom. samt 12 och 14 § tvångsmedelslagen.

Undersökningsledaren eller en till uppgiften förordnad tullöverinspektör som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen har rätt att besluta att teleövervakning eller i 1 mom. avsedd teknisk observation skall inledas, om det på grund av sakens brådskande natur är nödvändigt att åtgärden vidtas utan dröjsmål. Då skall åtgärden utan dröjsmål och inom 24 timmar efter att den har inletts anmälas till en domstol som avses i 1 mom. Till anmälan skall fogas ett yrkande på teleövervakning eller teknisk observation, om avsikten är att teleövervakningen eller den tekniska observationen skall fortsätta efter det att anmälan anlänt till domstolen.

Sedan domstolen fått en anmälan enligt 2 mom. kan den förbjuda fortsatt teleövervakning eller fortsatt teknisk observation eller ange begränsningar beträffande en åtgärd eller ställa nödvändiga villkor för användningen av informationen. Angående behandlingen av ärendet i domstol gäller i tillämpliga delar 5 a kap. 5―9 §, 11 § 1 mom. samt 12 och 14 § tvångsmedelslagen.

20 g §

En tullman som har fattat beslut om teknisk observation eller om placering av en anordning som används för teknisk observation enligt 20 d §, eller undersökningsledaren eller en till uppgiften förordnad tullöverinspektör som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen och som med stöd av 20 f § 2 mom. beslutat om teleövervakning eller en tullman som gjort anmälan till domstol skall efter det att teleövervakningen eller den tekniska observationen har avslutats underrätta den person som varit föremål för åtgärden, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller förundersökningen av ett brott.

Underrättelse om observation eller vad den grundar sig på behöver inte lämnas.

Den tullman som utfört teknisk avlyssning enligt 20 d § eller teleövervakning enligt 20 f § 1 och 2 mom. skall utan dröjsmål upprätta protokoll över åtgärden och tillställa Tullstyrelsen protokollet. Tullstyrelsen skall årligen lämna en berättelse om användningen av teknisk avlyssning och teleövervakning enligt detta moment till inrikesministeriet. Inrikesministeriet skall årligen lämna en berättelse om tillämpningen av bestämmelserna om inhämtande av information till riksdagens justitieombudsman.

20 h §

En tullman i minst tulluppsyningsmans tjänsteställning skall utan dröjsmål granska de uppgifter som insamlats genom åtgärder enligt 20 c―20 e § och de upptagningar som erhållits genom teknisk observation enligt 20 d §. Uppgifter som enbart gäller utomstående skall utan dröjsmål förstöras efter granskningen, om de inte behövs för utredning av tullbrott.

Det föreskrivs särskilt genom lag hur material som avses i 1 mom. skall fogas till tullverkets personregister. Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning hänför sig till något annat tullbrott än det för vars förhindrande eller avbrytande avlyssningen sker, får uppgiften införas i ett personregister bara om den gäller ett tullbrott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

Insamlat material och upptagningar som inte fogats till något register eller förundersökningsmaterial skall förstöras senast ett år efter att materialet sannolikt inte längre behövs för det ändamål för vilket det har anskaffats.

20 i §

Vad som i 5 a kap. 10 § tvångsmedelslagen bestäms om förbud mot att avlyssna en misstänkt, gäller också annan teknisk avlyssning som sker med stöd av denna lag än sådan som riktas mot den misstänkte.

21 §

Till tullverkets personregister hör bevakningsdataregistret, undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex, arkivet inom tullverkets undersöknings- och handräckningssystem samt systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar, Europeiska unionens tullinformationssystem samt de med stöd av 22 § inrättade registren för skötsel av uppgifter om vilka bestäms i lagen om tullverket (228/1991). På registren tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag.

23 a §

Undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden är ett permanent informationssystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling och är avsett för tullverkets riksomfattande bruk. För systemet får tullverket samla in och registrera i 2 mom. avsedda uppgifter som är nödvändiga för förebyggande och utredning av brott som faller under tullverkets ansvar samt för åtalsprövning.

För utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag får uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen, i samband med tullmyndigheternas åtgärder eller vid utförandet av ett handräckningsuppdrag eller i samband med tillämpning av tvångsmedelslagen registreras i det undersöknings- och handräckningssystem som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden enligt följande:

1) om personer som misstänks för brott samt personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband med anmälan,

2) om rubriceringar i brottsanmälningar och övriga anmälningar, tvångsmedel, tullmyndigheternas åtgärder samt olika faser i förundersökningen,

3) om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till tullmyndighetens uppgifter eller åtgärder eller till en händelse.

Arkivindexet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden är ett permanent informationssystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling och är avsett för tullverkets riksomfattande bruk. Av uppgifterna om undersökning och handräckning får tullverket för sökning i arkivet samla in och registrera anmälningar, identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen. Uppgifterna får användas för förebyggande och utredning av brott som faller under tullverkets ansvar samt för åtalsprövning.

I fråga om uppgifter som registreras i de i 1 och 3 mom. nämnda informationssystemen gäller dessutom 2 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 10 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

23 c §

Arkivindexet inom tullverkets undersöknings- och handräckningssystem är ett permanent informationssystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling och är avsett för tullverkets riksomfattande bruk. Av uppgifterna om tullbrott och andra brott får tullverket för sökning i arkivet registrera anmälningar, identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen. Uppgifterna får användas för förebyggande och utredning av brott som faller under tullverkets ansvar samt för åtalsprövning.

23 d §

Systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar är ett för tullverkets, polisens och gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk avsett permanent informationssystem för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning som drivs med hjälp av automatisk databehandling. I systemet registreras de uppgifter om fordon och containrar som erhålls genom teknisk övervakning vid gränsövergångsställena.

För systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar får tullverket, polisen och gränsbevakningsväsendet förutom de uppgifter som registreras enligt 1 mom. även samla in och registrera uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning och som gäller fordon och registeruppgifter och containrars identifieringsmärken samt personer som skäligen kan misstänkas

1) ha gjort sig eller göra sig skyldiga till brott på vilket kan följa fängelse,

2) ha medverkat eller medverka till brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader.

I systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar får som en persons identifierings- och kontaktuppgifter samlas in och registreras namn, tilltalsnamn, personbeteckning, kön, signalement, fotografi, modersmål, nationalitet, hemort och adress, uppgifterna i en utlännings resedokument samt sådana nödvändiga uppgifter om personen som påverkar hans eller hennes egen säkerhet eller en tulltjänstemans, gränsbevakningsmans eller polismans säkerhet i arbetet. I systemet får också registreras uppgifter om ett misstänkt brott, ett fordon som använts vid ett brott och om ett företag som har anknytning till ett misstänkt brott.

Tullverket är registeransvarig för systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar. Polisen och gränsbevakningsväsendet svarar i sin tjänsteutövning för att de uppgifter de har registrerat i systemet är korrekta samt för att registreringen och användningen har laga grund.

24 §

Nödvändigheten av att de personuppgifter som registrerats i tullverkets personregister bevaras skall granskas minst en gång om året. Ur bevakningsdataregistret skall uppgifterna utplånas inom tio år efter att den sista uppgiften har införts. Ur undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt ur det förstnämnda systemets arkivindex skall uppgifterna utplånas på det sätt som anges i 5 kap. 22 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Uppgifterna i arkivet inom tullverkets övervaknings- och handräckningssystem skall utplånas senast 50 år efter att anmälan om registrering av en uppgift har diarieförts. Ur systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar skall uppgifterna utplånas senast då tio år har förflutit sedan uppgiften registrerades. De uppgifter som registrerats genom den övervakning som avses i 23 d § 1 mom. skall dock utplånas senast ett år efter att uppgiften registrerades.

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga skall antecknas som felaktiga och får förvaras, om det är nödvändigt för att skydda rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller en person som är anställd vid tullverket. Sådana uppgifter får användas endast för nämnda ändamål. En uppgift som konstaterats vara felaktig skall utplånas genast när den inte längre behövs för att skydda rättigheterna, dock senast fem år efter att den utsatta tiden för utplåning av uppgiften gått ut.

26 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får tullmyndigheten lämna ut personuppgifter även med hjälp av en teknisk anslutning, då de behövs av

1) polisen eller en gränsbevakningsmyndighet för avvärjande eller utredning av brott eller för skötsel av utlänningsfrågor eller för övervakning av utlänningars inresa och utresa,

2) utlänningsverket för skötseln av uppgifter enligt medborgarskapslagen (401/1968) och medborgarskapsförordningen (699/1985) eller utlänningslagen (378/1991) och utlänningsförordningen (142/1994),

3) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum, uppehålls- eller arbetstillstånd,

4) skattemyndigheterna för verkställande av beskattning, indrivning av skatter eller avgifter, ändringssökande i skatteärenden eller för utsökning.


Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning skall den som begär uppgifterna lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt 32 § 1 mom. personuppgiftslagen anger.

26 a §

Angående användningen av uppgifter i undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex och om utlämnandet av uppgifter ur dem gäller vad som bestäms i 4 kap. 16, 19 och 20 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning skall den som begär uppgifterna lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt som 32 § 1 mom. personuppgiftslagen anger. Om utlämnande av tullverkets uppgifter till utlandet beslutar dock tullmyndigheten.

28 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp av en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av tullverkets åligganden enligt överenskommelse med den registeransvarige


4) av gränsbevakningsväsendet för avvärjande och utredning av tullbrott samt för övervakning av utrikestrafik uppgifter ur register som gäller övervakning av utlänningars inresa och utresa,


Innan uppgifter lämnas ut till tullmyndigheten med hjälp av en teknisk anslutning skall myndigheten lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt 32 § 1 mom. personuppgiftslagen anger.

Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet eller bank- eller försäkringshemlighet, har en tullman på begäran av undersökningsledaren eller av en till uppgiften förordnad tullöverinspektör som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen rätt att av en privat sammanslutning eller en enskild få uppgifter som behövs för avvärjande eller utredning av tullbrott.

Tullmyndigheten har därtill rätt att för förhindrande och utredning av tullbrott av samfund som idkar televerksamhet erhålla kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning som inte är upptagen i offentlig katalog. En tullman har för samma ändamål rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 95/2002
FvUB 27/2002
RSv 291/2002

Helsingfors den 29 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.