765/2003

Given i Helsingfors den 22 augusti 2003

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 44 § samt

fogas till 46 § ett nytt 4 mom., till 47 § nya 3 och 4 mom., till 48 § nya 3 och 4 mom., till 49 § ett nytt 3 mom. och till 50 § ett nytt 4 mom. som följer:

44 §
Uppgifter som gäller tillsyn över säkerhetsbranschen

Polisen förvarar uppgifter om bevakningsföretagen och om deras i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedda ansvarspersoner och ansvariga föreståndare samt om väktare, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, ordningsvakter som avses i 1 § lagen om ordningsvakter samt om dem som anordnar sådan utbildning i användningen av maktmedel som avses i 29 § 2 mom. i denna lag (uppgifter som gäller tillsyn över säkerhetsbranschen). Närmare bestämmelser om uppgifter som gäller tillsyn över säkerhetsbranschen ingår i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) och i förordning av statsrådet om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

46 §
Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag

När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en varning skall inrikesministeriet underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

47 §
Återkallande av godkännande som ansvarig föreståndare

I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesministeriet i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning skall inrikesministeriet underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd.

48 §
Återkallande av godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

I de fall som avses i 2 mom. kan polisinrättningen i stället för att återkalla godkännandet ge väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter en varning, om återkallande av godkännandet vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

När ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas och en väktare eller en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får en varning skall polisinrättningen underrätta det bevakningsföretag eller det säkerhetsskyddsföretag där väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter är anställd.

49 §
Tillfälligt återkallande av auktorisation av bevakningsföretag och godkännande som ansvarig föreståndare

När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas skall inrikesministeriet underrätta den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen samt när godkännande som ansvarig förståndare tillfälligt återkallas underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd.

50 §
Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

När ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter tillfälligt återkallas och väktarkortet eller kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter omhändertas skall polisinrättningen underrätta det bevakningsföretag eller det säkerhetsskyddsföretag där väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter är anställd.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 93/2002
FvUB 26/2002
RSv 290/2002

Helsingfors den 22 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.