759/2003

Given i Helsingfors den 21 augusti 2003

Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 13 § lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter hör:

1) främjande av hälsa och funktionsförmåga samt förebyggande av sjukdomar,

2) social välfärd samt förebyggande av sociala problem,

3) social- och hälsovårdstjänster samt planering av och statsandel för social- och hälsovården,

4) tryggande av barns, ungas och familjers välbefinnande,

5) avbytarservice för lantbruksföretagare,

6) alkohol- och narkotikaärenden,

7) läkemedelsförsörjning,

8) företagshälsovård,

9) hälsoskydd och övervakning av strålskador och kemikalier samt genteknologisk kontroll,

10) utkomstskydd under ålderdom samt vid arbetsoförmåga, arbetslöshet, sjukdom, barnafödsel och förlust av en försörjare,

11) reglering och övervakning av försäkringsverksamheten,

12) arbetarskydd och skogsavlöning,

13) jämställdhet mellan kvinnor och män,

14) fördelning av Penningautomatföreningens avkastning,

15) ärenden som gäller Folkpensionsanstalten.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till ministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör:

1) Folkhälsoinstitutet,

2) Läkemedelsverket,

3) Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling,

4) rättsskyddscentralen för hälsovården,

5) strålsäkerhetscentralen,

6) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården,

7) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,

8) Försäkringsinspektionen,

9) prövningsnämnden,

10) arbetslöshetsnämnden,

11) institutet för arbetshygien,

12) arbetarskyddets distriktsförvaltning,

13) jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå,

14) Penningautomatföreningen,

15) Alko Ab,

16) arbetarskyddsfonden,

17) Utbildningsfonden,

18) arbetslöshetsförsäkringsfonden,

19) nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkar.

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar:

1) administrativa avdelningen,

2) försäkringsavdelningen,

3) hälsoavdelningen,

4) familje- och socialavdelningen,

5) ekonomi- och planeringsavdelningen,

6) arbetarskyddsavdelningen.

Utanför resultatenheterna står såsom särskilda resultatgrupper byrån för internationella ärenden, enheten för information och kommunikation samt en stabsenhet.

Avdelningarna kan uppdelas i resultatgrupper. Om den interna organisationen inom en avdelning och en särskild resultatgrupp bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av chefen för avdelningen eller resultatgruppen.

Den interna revisionen underlyder vad innehållet beträffar kanslichefen, men hör administrativt till administrativa avdelningen.

4 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet nämnda ärenden, som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningschefen och chefen för en resultatgrupp i ett ärende som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

Arbetarskyddsavdelningen är oberoende vid skötseln av uppgifter som hör till arbetarskyddsmyndigheterna.

Till social- och hälsovårdsministeriet anknutna jämställdhetsombudsmannen är oberoende vid skötseln av uppgifter som är föreskrivna till jämställdhetsombudsmannen.

5 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms närmare om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter, kanslichefens ställföreträdare, beredningen av ärenden vid ministeriet, delegering av beslutanderätt till ministeriets föredragande tjänstemän samt om styrning av ministeriets förvaltningsområde.

Ministeriets arbetsordning utfärdas av social- och hälsovårdsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt verksamhetsområde.

6 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör. De biträdande avdelningschefer som avlagt juris kandidatexamen har titeln regeringsråd. De övriga biträdande avdelningscheferna vid försäkringsavdelningen har titeln försäkringsråd, de övriga biträdande avdelningscheferna vid ekonomi- och planeringsavdelningen har titeln finansråd, de övriga biträdande avdelningscheferna vid familje- och socialavdelningen har titeln socialråd och de biträdande avdelningschefer vid hälsoavdelningen som avlagt medicine licentiatexamen har titeln medicinalråd.

7 §
Behörighetvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för avdelningschef högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för biträdande avdelningschef och för annan tjänsteman som verkar som chef för en resultatgrupp högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga,

4) för regeringssekreterare och för andra regeringsråd än de som verkar som chef för en resultatgrupp juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

5) för andra medicinalråd, socialråd, lagstiftningsråd och konsultativa tjänstemän än de som verkar som chef för en resultatgrupp, högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

8 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, överdirektör och annan direktör, biträdande avdelningschef, regeringsråd och annat råd, konsultativ tjänsteman och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Om utnämning och anställning av jämställdhetsombudsmannen och den övriga personalen vid jämställdhetsombudsmannens byrå bestäms särskilt.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall avdelningschefen och chefen för en resultatgrupp i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 22 februari 2001 om social- och hälsovårdsministeriet (166/2001).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.