715/2003

Given i Helsingfors den 8 augusti 2003

Lag om ändring av 9 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 764/1999, som följer:

9 §

Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som levereras till fartyget på Finlands tullområde för dess eget bruk, om inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde. Tullstyrelsen bestämmer om det förfarande som skall iakttas när ovan nämnda varor levereras till fartyget samt om de redovisningsskyldigheter i fråga om alkohol- och tobaksprodukter som ansluter sig till övervakningen av provianteringen. Tullmyndigheten har rätt att begränsa mängden tullfria varor som levereras till ett fartyg enligt vad som är nödvändigt med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter.Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 8/2003
FiUB 7/2003
RSv 15/2003

Helsingfors den 8 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.