712/2003

Given i Helsingfors den 1 augusti 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i förordningen av den 30 mars 2000 om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) 13 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 127/2001,

ändras 1 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 8, 8 a, 10 och 11 §, 12 § 2 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., 17 §, 22 § 1 och 2 mom. och bilagan,

av dessa lagrum 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 8 , 8 a och 10 §, 12 § 2 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom. och 22 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 127/2001 samt 11 § och bilagan sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 127/2001, samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker avses i denna förordning jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker vilka i enlighet med rådets förordning vid marknadsföringen får förses med märkning som syftar på ekologisk produktion. Med ekologiskt producerat foder avses i denna förordning foder vilket vid marknadsföringen får förses med märkning som syftar på ekologisk produktion i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror.

3 §
Övervakning av produktionen och marknadsföringen av ekologiska jordbruksprodukter som produceras i Finland

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar, styr och utövar tillsyn över övervakningen av produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter. Producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka biträds av de kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserat enligt vad som föreskrivs nedan i 2 kap. Marknadsföringen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (361/1995).

4 §
Övervakning av framställningen och marknadsföringen av ekologiska livsmedel som produceras i Finland

Livsmedelsverket planerar och styr övervakningen av framställningen och marknadsföringen av ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelsverket övervakar framställarna och framställningen av ekologiskt producerade livsmedel med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelsverket auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.


6 §
Import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från stater utanför Europeiska unionen

Livsmedelsverket planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från stater utanför EU, nedan tredje länder. Livsmedelsverket övervakar aktörer som importerar ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från tredje länder med bistånd av de kontrollörer som verket auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.


6 a §
Övervakning av ekologiskt producerat foder

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av framställningen och marknadsföringen av ekologiskt producerat foder. Kontrollcentralen för växtproduktion övervakar framställarna och framställningen av ekologiskt producerat foder med bistånd av de kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserat, enligt vad som föreskrivs nedan i 2 kap.

Marknadsföringen av ekologiskt producerat foder i Finland övervakas av Kontrollcentralen för växtproduktion.

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av importen av foder som importeras från tredje länder samt övervakar de aktörer som bedriver import av ovan nämnda produkter. Tullverket har till uppgift att sköta övervakningen av importen av ekologiskt producerat foder som importeras från tredje länder, enligt vad som föreskrivs om detta i rådets förordning.

8 §
Ansökan som gäller kontrollsystemet

Kontrollsystem för ekologisk produktion är kontrollsystemen för 1) växtproduktion, 2) animalieproduktion, 3) foderframställning, 4) livsmedelsframställning, 5) import av foder samt 6) import av jordbruksprodukter och livsmedel. En aktör som vill att verksamheten skall omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion skall i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion ansöka om detta hos arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning. I fråga om kontrollsystemen för foderframställning och import av foder skall ansökan riktas till Kontrollcentralen för växtproduktion.

I fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning samt import av jordbruksprodukter och livsmedel skall ansökan riktas till Livsmedelsverket. Också en sådan aktör som genom ett avtal låter en tredje part sköta produktionen, tillverkningen och/eller importen av produkterna, skall göra en ansökan gällande behörigt kontrollsystem.

Ansökan som gäller ett kontrollsystem skall i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion samt foderframställning och import av foder göras på Kontrollcentralens för växtproduktion blankett och i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel på Livsmedelsverkets blankett.

Anvisningar om de utredningar som skall fogas till ansökan och om innehållet i bilagorna ges av Kontrollcentralen för växtproduktion i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion samt foderframställning och import av foder och av Livsmedelsverket i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel.

Ovan nämnda kontrollsystem för foderframställning och import av foder gäller inte sådana aktörer som för saluförande framställer och/eller importerar sådant foder som endast innehåller på konventionellt sätt producerade foderämnen och som försetts med texten "får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EEG) nr 2092/91".

8 a §
Förvaring av handlingar som gäller ett mottaget parti

Aktören skall garantera att ett mottaget parti av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder och livsmedel åtföljs av en handling där partiet och dess ursprung samt produktionssättet specificeras och som skall förvaras i två år.

10 §
Register över ekologisk produktion

En aktör som uppfyller de krav som anges i rådets förordning och i denna förordning införs i fråga om växt- och animalieproduktion samt foderframställning och import av foder i det register över ekologisk produktion, som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion. I fråga om växt- och animalieproduktion antecknas aktören inom ramen för den produktionsinriktning som aktören omfattas av. I fråga om livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel införs aktören i det register över ekologisk produktion som förs av Livsmedelsverket inom ramen för det kontrollsystem som aktören omfattas av.

I registret över ekologisk produktion införs följande uppgifter om varje aktör:

1) aktörens namn, kontaktinformation och datum då ansökan anlänt,

2) i fråga om kontrollsystemet för växtproduktion signum på de bas- och jordbruksskiften på vilka den ekologiska och eventuellt den konventionella produktionen sker samt sådana områden och produktionsställen som inte har tilldelats något basskiftessignum, men som används exempelvis för bete, svampodling eller uppsamlingsproduktion,

3) i fråga om kontrollsystemet för animalieproduktion produktionsinriktning för animalieproduktionen och när det gäller ekologiskt uppfödda djur och eventuellt på konventionellt sätt uppfödda djur antalet djur vid kontrolltidpunkten samt uppgift om produktionen eventuellt är säsongbetonad,

4) i fråga om kontrollsystemen för foderframställning och import av foder information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

5) i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

6) datum då aktören har godkänts för kontrollsystemet,

7) datum då produktionskontrollen har godkänts,

8) eventuella påföljder för aktören vid försummelse av att iaktta bestämmelserna i rådets förordning eller denna förordning, och

9) andra uppgifter som är nödvändiga med tanke på kontrollen.

11 §
Utträde ur kontrollsystemet

En aktör som vill utträda ur kontrollsystemet för ekologisk produktion skall göra en skriftlig anmälan om detta till den behöriga tillsynsmyndigheten.

12 §
Produktionskontroll

Kontrollören skall göra upp en rapport över kontrollen (produktionskontrollrapport), som aktören skall underteckna. Den auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av produktionskontrollrapporten om godkännande av produktionskontrollen inom 60 dygn från det att produktionskontrollrapporten har inkommit till tillsynsmyndigheten.


13 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 9 och 12 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning eller av en kontrollör som Kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserat. I fråga om systemen för foderframställning och import av foder utförs kontrollerna av Kontrollcentralen för växtproduktion eller av en kontrollör som den auktoriserat. I fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel utförs kontrollerna av Livsmedelsverket eller av en kontrollör som verket auktoriserat. I slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka har utsetts en statlig besiktningsveterinär, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären.


14 §
Avförande ur kontrollsystemet

En aktör kan avföras ur kontrollsystemet antingen helt eller med avseende på en viss produktionsinriktning. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning, i fråga om foderframställning och import av foder av Kontrollcentralen för växtproduktion samt i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel av Livsmedelsverket.


15 §
Vissa tillstånd

Livsmedelsverket har till uppgift att besluta om det tillstånd att från tredje länder importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 11.6 i rådets förordning. På begäran av Livsmedelsverket skall Kontrollcentralen för växtproduktion ge ett utlåtande om det i fråga om bestämmelserna och kontrollförfarandet gällande jordbruksproduktionen och foderframställningen finns grunder för beviljande av det tillstånd som avses i artikel 11.6 i rådets förordning.

17 §
Tillsynsmyndighetens kodnummer

För alla jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker som marknadsförs som ekologiskt producerade skall anges kodnumret för den tillsynsmyndighet som övervakar den aktör som utgör det sista ledet i framställningsprocessen enligt vad som meddelas i bilagan till denna förordning. Kodnumret anges på förpackningen omedelbart i samband med aktörens namn och adress.

22 §
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att årligen i fråga om kontrollsystemen för växt- och animalieproduktion samt foderframställning och import av foder och Livsmedelsverket att årligen i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av jordbruksprodukter och livsmedel göra upp en tillsynsplan med tanke på organiseringen av den kontroll som avses i 2 kap.

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att följa den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning samt att för varje år före utgången av mars följande kalenderår lämna en berättelse om denna övervakning till jord- och skogsbruksministeriet. Kontrollcentralen för växtproduktion, Livsmedelsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall för varje år före utgången av mars följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den övervakning som de utfört.Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Auktoriseringar i fråga om kontrollörer som arbetskrafts- och näringscentralerna har auktoriserat innan denna förordning trätt i kraft är giltiga till och med den 31 december 2003.

Framställare, de som låter framställa produkter eller förpackare får saluföra sådant ekologiskt producerat foder som avses i denna förordning till och med den 1 augusti 2004, fastän produkterna inte beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten uppfyller bestämmelserna i denna förordning. Andra näringsidkare än de som nämns ovan får saluföra sådant i denna förordning avsett foder som senast den 1 augusti 2004 levererats till dem, fastän produkten inte beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 (32003R0223); EGT nr L 31, 6.2.2003, s. 3

Helsingfors den 1 augusti 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.