697/2003

Given i Nådendal den 18 juli 2003

Lag om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Enligt denna lag betalas ersättning till personer till följd av sjukdom som orsakats av attacker utförda av Sovjetunionens partisanavdelningar eller andra motsvarande beväpnade specialtrupper under åren 1939―1945, om uppkomsten av sjukdomen på sannolika skäl har samband med den exceptionella chock som attacken orsakade.

Ersättningen betalas dock inte till personer som med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) får ersättning för sjukdom som avses i 1 mom.

2 §
Ersättningens belopp

Ersättningen betalas som en engångsersättning på 1 500 euro till personer som avses i 1 § 1 mom.

3 §
Sökande och betalning av ersättning

Ansökan om ersättning skall tillställas Statskontoret före utgången av augusti 2004. En försenad ansökan prövas inte.

Till ansökan om ersättning skall fogas ett läkarutlåtande om en sjukdom som nämns i 1 § 1 mom. Ersättning för skaffande av läkarutlåtande betalas inte med stöd av denna lag.

Statskontoret beviljar och betalar ersättningarna enligt denna lag.

4 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Statskontoret fattat med stöd av denna lag får sökas hos försäkringsdomstolen. Ändring skall sökas genom skriftliga besvär senast den trettionde dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Om inte något annat visas i samband med besvären anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades till den adress ändringssökanden uppgett.

Ändring i försäkringsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 16/2003
ShUB 4/2003
RSv 11/2003

Nådendal den 18 juli 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.