692/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 6 och 25 § konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § konkursstadgan av den 9 november 1868 (31/1868), sådan detta lagrum lyder i lagarna 57/1923, 637/1984 och 1585/1992, ett nytt 3 mom. och till 25 §, sådan den lyder i lag 1027/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

Vad som bestäms i 5 § och ovan i denna paragraf tillämpas inte på en fordran i fråga om vilken verkställbarheten för utsökningsgrunden har upphört enligt 2 kap. 24―26 § utsökningslagen.

25 §

I en konkurs får en borgenär inte bevaka en fordran i fråga om vilken verkställbarheten för utsökningsgrunden har upphört enligt 2 kap. 24―26 § utsökningslagen. Om fordran medan utsökningsgrunden var verkställbar har bevakats i en konkurs, hindrar det att tidsfristen löpt ut inte att betalning fås ur tillgångar som avträtts till konkurs.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Denna lag tillämpas också på fordringar i fråga om vilka utsökningsgrunden har givits innan lagen träder i kraft, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (679/2003) om ändring av utsökningslagen.

RP 216/2001
LaUB 34/2002
RSv 305/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.