691/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 53 och 60 § lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 53 § 2 mom. samt 60 § 3 mom. som följer:

53 §
Inhämtande av utredning

Om det för erhållande av utredningen är nödvändigt, kan domstolen på eget initiativ eller på ansökan av borgenären begära att utmätningsmannen gör en sådan utsökningsutredning om gäldenären som avses i 3 kap. 57―63 § utsökningslagen eller lämnar andra uppgifter som är nödvändiga för att beslut i ärendet skall kunna fattas. Domstolen kan samtidigt bestämma att utmätningsmannen, utan hinder av sekretessbestämmelserna, har samma rätt som gäldenären att få upplysningar om gäldenärens bankkonton, betalningsrörelse, avtal och förbindelser samt om gäldenärens förmögenhet, beskattning och övriga omständigheter som gäller gäldenärens ekonomiska ställning. Utmätningsmannen kan också kallas för att höras i ärendet.

60 §
Återvinning i skuldsaneringen

I fråga om återvinning gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 3 kap. 84, 89 och 90 § utsökningslagen. Det som med anledning av borgenärens talan bestäms att skall överlåtas eller ersättas kan utan hinder av denna lag användas till betalning av kärandens fordran. En talan om återvinning skall väckas inom sex månader från det att borgenären fick kännedom om att skuldsanering inletts.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

RP 216/2001
LaUB 34/2002
RSv 305/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.