685/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (34/1995) 2 § 1―3 mom., 3 § 2 mom., 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. som följer:

2 §
Utsökningsavgifter

Utsökningsavgifter vid verkställighet som gäller penningfordringar är tabellavgift, behandlingsavgift, försäljningsavgift och redovisningsavgift.

Vid utsökning av en penningfordran skall gäldenären betala tabellavgift och borgenären redovisningsavgift.

När anhängigheten av ett utsökningsärende upphör i och med att ett i utsökningslagen avsett intyg över hinder utfärdas eller i och med att sökanden återtar sin ansökan, skall sökanden betala behandlingsavgift. Behandlingsavgiften vid begränsad utsökning är lägre än avgiften vid vanlig utsökning. Om sökanden har begärt att fordran skall antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, skall denne betala ett tilläggsbelopp till behandlingsavgiften.


3 §
Avgifternas belopp

Behandlingsavgiften, försäljningsavgiften, verkställighetsavgiften samt intygs- och kopieringsavgiften bestäms till ett fast belopp och motsvarar högst de genomsnittliga totalkostnader som prestationen medför. Redovisningsavgiften bestäms till en procentuell del på högst två procent av det redovisade beloppet.


4 §
Uppbörd av avgifter

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att verkställighetsavgiften samt intygs- eller kopieringsavgiften skall betalas i förskott. Genom förordning av statsrådet kan även bestämmas om en tid inom vilken behandlingsavgiften, redovisningsavgiften, verkställighetsavgiften samt intygs- eller kopieringsavgiften skall betalas samt om en dröjsmålsränta eller en fast dröjsmålsavgift som skall uppbäras för underlåtenhet att betala en avgift.


5 §
Avgiftsfria prestationer

Behandlingsavgift eller redovisningsavgift uppbärs inte hos en målsägande som i ett brottmål har tilldömts en ersättning.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Redovisningsavgift uppbärs från den 1 september 2004.

RP 216/2001
LaUB 34/2002
RSv 305/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.