668/2003

Given i Helsingfors den 30 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 1 november 2001 om lantmäteriverkets avgifter (959/2001) 3 § och bilagan till förordningen, sådana de lyder i förordningen 319/2002, som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka i enlighet med bilagan till denna förordning uppbärs en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för detaljplan,

2) ändring av en bys namn,

3) ändring av registerenhetens namn,

4) ändring av fastighetens art,

5) utfärdande av inlösningstillstånd enligt 5 § 2 mom. (476/1996) inlösningslagen,

6) beviljande av tillstånd som avses i 59 § 1 mom. (603/1977) inlösningslagen till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt,

7) överföring av en särskild rättighet som avses i 72 c § (476/1996) inlösningslagen och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret,

8) byte av sökande av inlösen vilket avses i 76 § inlösningslagen (1433/2001), i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd, samt

9) överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd av lag eller förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka bestäms en avgift enligt den arbetstid som använts för producering av prestationen är

Prestation Arbetstidens pris euro/timme
1) ändring i byindelningen, 52,50 €
2) ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d § inlösningslagen (1433/2001) och en anteckning om ändringen i fastighetsregistret, samt 63 €
3) givande av utlåtande avsett i 91 h § markanvändnings och bygglagen (222/ 2003) 71 €

I de fall som avses i 2 mom. 2 punkten uppbärs hos sökanden också de kopierings- och postningskostnader som föranleds av det att lantmäteribyrån delger områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningssyftet har ändrats.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003. Ändringen av 9 punkten i bilagan till denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Bilaga

Lantmäteriverkets offentligrättsliga prestationer med fasta priser

1. Godkännande av baskartan för detaljplan

Godkännande av baskartan för detaljplan: grundavgift 670 euro ökad med 55 euro för varje 10 ha eller del därav och med 100 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger 500 ha.

Godkännande av baskartan för stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 420 euro.

Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan angivet sätt, minskad med 25 %.

2. Ändring av en bys namn

Ändring av en bys namn: 120 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 34 euro.

3. Ändring av registerenhetens namn

Ändring av namn på en fastighet eller annan registerenhet: 67 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 17 euro.

4. Ändring av fastighetens art

Ändring av fastighetens art: 67 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 17 euro.

5. Utfärdande av inlösningstillstånd

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycke och utlåtanden enligt 8 § 1 mom. inlösningslagen: 530 euro.

Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovannämnda samtycken och utlåtanden: 1176 euro.

6. Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycken och utlåtanden enligt 8 § 1 mom. inlösningslagen: 352 euro.

Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovan nämnda samtycken och utlåtanden: 938 euro.

7. Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

Överföring av särskild rättighet: 221 euro per beslut.

Anteckning om överföringen av särskild rättighet i fastighetsregistret: 44 euro per nyttjanderättsenhet.

8. Byte av sökande av inlösen

Byte av sökande av inlösen: 100 euro.

9. Uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd av lag eller förordning: 0,57 euro per fastighetsöverlåtelse.

Därtill uppbärs kostnaderna för överlåtandet av uppgifterna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.