665/2003

Given i Helsingfors den 24 juni 2003

Inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 61 § 3 mom. och 107 § 1 mom. lagen den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas bestämmelser som kompletterar lagen om kommunala pensioner (549/2003) när det gäller beräkning av längden av anställning som berättigar till pension och dagen då en anställning börjar i vissa fall samt bestämmande av sista pensionsanstalt som skall svara för utbetalning, givande av beslutssammanställning och övrig förvaltning i fråga om pensioner som hör till olika pensionssystem.

2 §
Beräkning av anställningens längd

Vid beräkning av en anställnings längd i dagar omfattar en kalendermånad 30 dagar. Kalendermånadernas längder utjämnas så att månadens sista dag och under skottår också februari månads nästsista dag betraktas som den 30:e dagen.

Anställningens längd i månader räknas ut så att antalet dagar som beräknats enligt 1 mom. delas med 30. När den tjänstgöringstid som berättigar till pension och pensionsbeloppet räknas ut beaktas härvid också ofullständiga månader.

3 §
Dagen då anställningen börjar i vissa fall

Om månadens första dag är en söndag, helgdag eller högtidsdag eller någon annan ledig dag och en anställd som avses i 4 § 2 punkten lagen om kommunala pensioner börjar arbeta månadens första vardag, anses anställningen ha börjat den första dagen i månaden.

4 §
Sista pensionsanstalt vid parallella anställningar

Hade för en anställd före pensionsfallet senast ordnats pensionsskydd samtidigt både enligt lagen om kommunala pensioner och enligt någon annan lag som avses i 103 § 1 mom. lagen om kommunala pensioner, är sista pensionsanstalt enligt 103 § lagen om kommunala pensioner den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som först har börjat.

Har de arbetsavtals- och tjänsteförhållanden eller den företagarverksamhet som avses i 1 mom. börjat samtidigt, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt.

Ansöker den anställde i ett fall som avses i 1 mom. om både ålderspension och förtida ålderspension från samma tidpunkt, är sista pensionsanstalt enligt 103 § lagen om kommunala pensioner den pensionsanstalt som har försäkrat det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet på vars grund den anställde ansöker om sådan ålderspension som inte är förtida.

5 §
Sista pensionsanstalt vid ansökan om deltidspension och efter deltidspension

Vid ansökan om deltidspension är sista pensionsanstalt den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet i det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet på vars grund deltidspensionen bestäms.

Har deltidspension betalats samtidigt såväl enligt lagen om kommunala pensioner som enligt en annan i 103 § 1 mom. lagen om kommunala pensioner avsedd pensionslag, är när ny pension beviljas sista pensionsanstalt den pensionsanstalt, av de pensionsanstalter som betalat deltidspension, från vilken den nya pensionen börjar tidigast. Börjar ny pension samtidigt, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt.

6 §
Sista pensionsanstalt vid ansökan om familjepension

Vid ansökan om familjepension bestäms sista pensionsanstalten på grundval av förmånslåtarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet i tillämpliga delar enligt 103 § lagen om kommunala pensioner och 4 § i denna förordning.

Har den kommunala pensionsanstalten, statskontoret eller någon pensionsanstalt inom den privata sektorn till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalat ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd enligt 103 § lagen om kommunala pensioner, skall denna pensionsanstalt handlägga och avgöra också ansökan om familjepension efter honom eller henne och ha hand om de övriga uppgifter som åligger sista pensionsanstalten.

7 §
Överföring av pensionsansökan till behörig pensionsanstalt

Har pensionsansökan riktats till en annan pensionsanstalt än den som är behörig enligt 103 § lagen om kommunala pensioner eller enligt 4―6 § i denna förordning, skall ansökan överföras till den pensionsanstalt som är behörig. På samma sätt skall det förfaras, om pensionsansökan har sänts till en sådan pensionsanstalt, där det försäkrade arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den försäkrade företagarverksamheten inte berättigar till pension.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003. Förordningens 4―7 § tillämpas på de pensioner, där pensionsansökan har blivit anhängig den 1 januari 2004 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 juni 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.