664/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 mars 2003 (286/2003) 18 och 30 §, samt

fogas till arbetsordningen en ny 82 a § och före den en mellanrubrik som följer:

18 §
Handelspolitiska avdelningens organisation

Vid handelspolitiska avdelningen finns följande enheter:

1) EG:s gemensamma handelspolitik,

2) OECD- och investeringsskyddsfrågor och särskilda ekonomiska relationer,

3) tillträde till marknaden, och

4) exportövervakning.

30 §
Handelspolitiska avdelningens uppgifter

Till handelspolitiska avdelningens uppgifter hör följande ärenden:

1) Europeiska gemenskapens handelspolitik,

2) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

3) ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO),

4) ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del ärendena inte hör till någon annan avdelnings uppgifter,

5) beredning, utvärdering och samordning av en allmän politik för främjande av export från Finland och internationalisering av företag,

6) exportövervakning av produkter med dubbel användning och tillståndsärenden samt samordning av frågor som gäller exportövervakningen,

7) främjande och skydd av finska investeringar,

8) internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och författningsberedning när det gäller ärenden som hör till avdelningens uppgifter, samt

9) övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan avdelnings uppgifter.

Reglering av handeln med utlandet
82 a §
Beslutanderätten i fråga om exportövervakningen av produkter med dubbel användning

Tillståndsärenden som gäller exporten av produkter med dubbel användning avgörs av chefen för exportövervakningsenheten.


Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Statsminister
Matti Vanhanen

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.