663/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 15 maj 2003 om utrikesministeriet (349/2003) 1 § som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till utrikesministeriets uppgifter hör

1) beredning och verkställande av utrikes- och säkerhetspolitiken,

2) meddelanden till andra stater och internationella organisationer om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden,

3) fredsbevarande verksamhet, militär och civil krishantering till de delar dessa hör till området för utrikes- och säkerhetspolitiken,

4) uppgifter som hänför sig till multilateral vapenkontroll och nedrustning,

5) internationella människorättsfrågor,

6) beredning och verkställande av Europeiska gemenskapens handelspolitik samt övriga handelspolitiska frågor,

7) internationella handelsekonomiska relationer, myndighetstjänster utomlands för främjande av export och investeringar samt internationellt samarbete när det gäller exportkontroll och exportkontroll av produkter med dubbel användning,

8) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

9) beredning och verkställande av biståndspolitiken och utvecklingssamarbetet,

10) frågor som gäller Internationella utvecklingsfonden och utvecklingsfrågor i Världsbanksgruppen samt afrikanska, asiatiska och latinamerikanska utvecklingsbankgrupper, Nordiska utvecklingsfonden och Internationella jordbruksutvecklingsfonden samt delvis frågor som gäller Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken,

11) frågor som gäller humanitärt bistånd,

12) närområdessamarbete,

13) samordning av det nordiska samarbetet,

14) ärenden som gäller beredning och verkställande av fördrag och andra internationella förpliktelser inom ministeriets ansvarsområde och i frågor som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde samt utvecklande av den lagberedning som gäller ikraftsättande av fördrag,

15) ärenden som gäller registrering och deponering av fördrag samt övriga uppgifter som grundar sig på traktaträtten,

16) utvecklande av folkrätten och övriga folkrättsliga frågor,

17) bevakning av finländares intressen och rättigheter utomlands, konsulära tjänster vid beskickningar i utlandet samt styrning av beskickningarna när det gäller andra myndighetsuppgifter,

18) diplomat- och tjänstepass,

19) företrädande av Finland i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan samt övriga ärenden som gäller sådana organ,

20) företrädande av Finland i Europeiska gemenskapernas domstolar och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen,

21) finska diplomatiska beskickningar och konsulära beskickningar i främmande stater, representationer vid internationella organisationer och sammanslutningar samt övrig utrikesrepresentation,

22) ärenden som gäller internationella organisationer, institutioner och andra sammanslutningar, vilka inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

23) besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå, ärenden som gäller det internationella protokollet samt statliga högtidligheter,

24) främmande staters diplomatiska och konsulära representation samt internationella organisationers representation i Finland och

25) internationella medie- och kulturrelationer inom ministeriets verksamhetsområde samt främjande av kännedomen om Finland.

Till utrikesministeriets uppgifter hör dessutom beredning av ärenden som gäller Fonden för industriellt samarbete Ab.


Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.