659/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett kreditinstituts ansökan om koncession

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 1 mom. och 27 § 2 mom. kreditinstitutslagen den 30 december 1993 (1607/1993), sådana de lyder i lag (588/2003), samt med stöd av 9 § 1 mom. lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), sådant det lyder i lag (592/2003):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som skall bifogas till ansökan om

1) koncession för ett kreditinstitut enligt 10 § 1 mom. kreditinstitutslagen (1607/1993),

2) tillstånd att inrätta filial i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 27 § 1 mom. kreditinstitutslagen, eller

3) koncession för filial enligt 9 § 1 mom. lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993).

2 §
Utredning om kreditinstitut som skall inrättas

I fråga om ett kreditinstitut som ansöker om koncession skall av den skriftliga ansökan om koncession framgå kreditinstitutets fullständiga firma, använd bifirma, post- och besöksadress samt hemort.

Till ansökan skall fogas

1) kopia av den sökandes gällande bolagsordning eller stadgar,

2) utdrag eller kopia av det beslut av bolagsstämma, principalmöte eller andelsstämma jämte eventuella bilagor, varigenom bolagsordningen eller stadgarna ändrats så att de motsvarar kraven på bolagsordningen eller stadgarna för kreditinstitut och varav framgår sammanslutningens avsikt att söka koncession för kreditinstitut,

3) sammanslutningens handelsregisterutdrag.

Till ansökan om koncession för ett kreditinstitut som skall bildas skall, jämte eventuella bilagor, fogas

1) utdrag eller kopia av beslutet om bildande av kreditinstitutet om en juridisk person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag i fråga om alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller utredningar om alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden,

4) kopia av ett eventuellt protokoll för den konstituerande stämman.

Till en ansökan om koncession för ett kreditinstitut som inrättas genom kombinationsfusion eller delning skall en fusionsplan eller delningsplan fogas.

3 §
Startkapital

Om det i 13 § kreditinstitutslagen avsedda aktiekapitalet, andelskapitalet eller grundkapitalet som förutsätts av ett kreditinstitut är helt betalt vid ansökan om koncession, skall till ansökan om koncession fogas en utredning om att det belopp som har inbetalts är i sammanslutningens ägo och besittning. Till ansökan skall även fogas ett av sammanslutningens revisorer undertecknat intyg över att bestämmelserna om betalning av startkapital har iakttagits.

Om kreditinstitutets startkapital inte har inbetalts vid ansökan om koncession skall till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller betalningen av startkapitalet. Utredningen skall innehålla sammanslutningens stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna eller andelarna tecknats samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan skall dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av startkapital samt tecknarens handelsregisterutdrag.

Om startkapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i sammanslutningen mot aktie eller andel sätta in annan egendom än pengar, eller om startkapitalet helt eller delvis har betalts i annan form än pengar, skall till ansökan fogas ett i 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag (734/1978) avsett utlåtande.

4 §
Utredning om de viktigaste ägarna

Av ansökan skall framgå sådana ägare av kreditinstitutet vars ägarandel i kreditinstitutet direkt eller indirekt uppgår till minst en tjugondel. Av ansökan skall framgå storleken av varje ägares ägarandel av kreditinstitutets aktiekapital, andelskapital eller grundkapital samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan skall även fogas en utredning över sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår. Är ägaren en juridisk person skall till ansökan fogas handelsregisterutdrag eller en annan motsvarande utredning angående den juridiska personen.

Till ansökan skall fogas en utredning över den i 1 mom. avsedda ägarens ekonomiska ställning och utredningen skall även innehålla uppgifter om de krediter som ägaren fått av kreditinstitutet och om poster som kan jämställas med kreditgivning. Om den sökande är en juridisk person skall till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om ägaren är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom fogas en av sammanslutningens styrelse daterad och undertecknad utredning över händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ekonomiska ställning samt över sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

5 §
Kreditinstitutets ledning

Till ansökan skall fogas utdrag eller kopior av erforderliga protokoll från den konstituerande stämman, bolagsstämman, principalmötet, andelsstämman, förvaltningsrådets sammanträde och styrelsens sammanträde eller av andra handlingar som uppgjorts av någon utanför sammanslutningen och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i kreditinstitutets förvaltningsråd och styrelse samt sammanslutningens verkställande direktör och vice verkställande direktör.

6 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet

I syfte att utreda om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i kreditinstitutets styrelse samt den verkställande direktören och den vice verkställande direktören är lämpliga och tillförlitliga skall om dessa personer till ansökan fogas följande uppgifter:

1) meritförteckning, varav framgår personens födelsedatum och födelseort, utbildning, ställning i kreditinstitutet och eventuella tidigare uppgifter inom kreditinstitutsbranschen, tidigare arbetserfarenheter samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) utdrag ur näringsförbudsregistret,

3) intyg över att personen råder över sig själv och sin egendom,

4) utredning över eventuella registrerade betalningsstörningar och fordringar som är under utsökning,

5) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som skall innehålla kreditinstitutets namn, personens fullständiga namn och eventuella tidigare namn, födelsedatum och födelseort samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om den förseelse som lett till ovan nämnda påföljd,

6) en utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

I fråga om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt verkställande direktören och vice verkställande direktören för en sammanslutning som äger kreditinstitutet skall till ansökan fogas en utredning om lämpligheten och tillförlitligheten enligt 1 mom., i det fall att sammanslutningens ägarandel i kreditinstitutet uppgår till minst en tjugondel. Om någon annan än de som avses ovan utövar faktisk bestämmanderätt i en sammanslutning som är ägare skall en motsvarande utredning avges angående denna. Dessutom skall en motsvarande utredning avges beträffande en fysisk person som är ägare om personens ägarandel uppgår till minst en tjugondel.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 17 a § 3 mom. kreditinstitutslagen avsett ärende skall till ansökan fogas ett av en myndighet eller en annan registerförare givet registerutdrag eller intyg som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag.

7 §
Utredning över betydande bindningar

Till ansökan skall fogas en utredning över i 4 a § kreditinstitutslagen avsedda betydande bindningar. Till ansökan skall dessutom fogas en utredning över sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

8 §
Revisorer

Av ansökan skall framgå namnen på kreditinstitutets revisorer samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i 43 § kreditinstitutslagen. Till ansökan skall dessutom fogas ett utdrag eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman, principalmötet, andelsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av revisorer .

9 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

För att kreditinstitutets ekonomiska verksamhetsförutsättningar skall kunna bedömas skall till ansökan fogas

1) en affärsverksamhetsplan och en beskrivning av de mål som ställts på verksamheten för de tre följande åren, av vilka framgår den tilltänkta affärsverksamheten, produkterna, den uppskattade marknadsandelen, kundkretsen, de riskområdesspecifika nivåerna för risktagningen, personalen och belöningssystemen,

2) lönsamhetskalkyler och lönsamhetsmål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen, inklusive motiveringar till dessa, för de tre kommande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre kommande åren samt en plan för säkrandet av tillräcklig solvens och likviditet.

Affärsverksamhetsplanen skall innehålla en utredning över de funktioner som är tänkta att läggas ut på entreprenad eller bedrivas genom ombud. Av ansökan skall framgå namnen på och kontaktuppgifterna till ombuden och dem som sköter sådana funktioner som skall läggas ut på entreprenad.

Om den sökande sedan tidigare bedriver affärsverksamhet skall till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de fem senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

10 §
Depositionsverksamhet och mottagande av andra återbetalbara medel från allmänheten

Av affärsverksamhetsplanen skall framgå planerad depositionsverksamhet eller annat mottagande av återbetalbara medel från allmänheten samt verksamhetens innehåll och omfattning. Av de utredningar som fogas till ansökan skall även framgå det planerade kontosystemet samt hur överföringar och uttag av medel från ett konto sker samt ett utkast till allmänna villkor för de kontoavtal som ingås med kunderna. Till ansökan skall dessutom fogas en utredning om hanteringen och uppföljningen av de risker som hänför sig till depositionsverksamheten och mottagandet av andra återbetalbara medel från allmänheten.

11 §
Betalningsförmedling

Till ansökan skall fogas en utredning över hur kreditinstitutets egna och kundernas betalningar förmedlas samt över vilka system för betalningsförmedling kreditinstitutet ämnar ansluta sig till och hur detta i praktiken går till. Dessutom skall en utredning företes om de risker som ansluter till betalningsförmedlingen och om hanteringen av dessa risker samt en utredning om säkerställandet av kontinuiteten i betalningsförmedlingen vid störningar.

12 §
Intern kontroll och riskhantering

Till ansökan skall fogas en beskrivning av

1) kreditinstitutets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning samt system för beslutsfattande,

2) hur bedömningen av den interna kontrollen, riskhanteringen och den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

3) hur den interna revisionen ordnas,

4) hur tillsynen av lagligheten i funktionerna och av iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, riskhantering och övrig intern kontroll i fråga om funktioner som kommer att läggas ut på entreprenad eller bedrivas genom ombud,

6) rapporteringen av riskerna och resultatet till ledningen samt av övrig rapportering till ledningen,

7) hur handlingar förvaras.

Av den ovan i 1 mom. 1 punkten avsedda organisationsbeskrivningen skall framgå varje sådan enhet vars verksamhet kan ge upphov till kredit-, marknads- eller finansieringsrisker eller andra risker som beror på affärsverksamheten.

Till ansökan skall dessutom fogas arbetsordningarna för kreditinstitutets beslutsfattande organ samt de i kreditinstitutet tillämpade interna verksamhetsreglerna.

13 §
Kredit-, marknads- och finansieringsriskerna

Till ansökan skall fogas följande beskrivningar angående kreditrisken:

1) målen för beviljandet av kredit och principerna för risktagningen,

2) systemen för identifiering, mätning, uppföljning och kontroll av kreditriskerna,

3) kreditgivningsprocessen,

4) bedömningen av hur kreditriskerna hanteras.

Till ansökan skall dessutom fogas en beskrivning av principerna för hantering av ränte-, valuta-, aktie-, råvaru- och finansieringsriskerna. Beskrivningen skall innehålla riskidentifiering, principerna för riskmätning samt de principer enligt vilka risklimiterna ställs. Till ansökan skall fogas en utredning över hur ett handelslager definieras samt över principerna för investeringsverksamheten.

14 §
Operativa risker

Till ansökan skall fogas en beskrivning och bedömning av de operativa risker som hänför sig till kreditinstitutets alla betydande produkter, funktioner, processer och system samt en beskrivning av förfarandet vid godkännande av en ny produkt eller tjänst. Ansökan skall dessutom innehålla en utredning över kreditinstitutets försäkringsskydd.

Till ansökan skall fogas en utredning över hur kreditinstitutet har berett sig på fortsatt verksamhet vid störningar. Till ansökan skall dessutom fogas en kontinuitetsplan över kreditinstitutets centrala funktioner.

15 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan skall fogas en utredning samt av ledningen godkända interna anvisningar angående systemet för identifiering och igenkännande av kunder och angående hur man försäkrar sig om att omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och bekämpande av finansieringen av terrorism iakttas. Till ansökan skall vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna samt om utbildningsprogrammet för personalen.

16 §
Datasystem och datasäkerhet

Till ansökan skall fogas en beskrivning av kreditinstitutets datasystem, dataadministrationsstrategi och organisation för dataadministration. I ansökan skall även sådana datatekniska tjänster beskrivas som kommer att läggas ut på entreprenad.

Till ansökan skall fogas en beskrivning av kreditinstitutets organisation för datasäkerhet och av de olika enheternas ansvar i fråga om datasäkerheten, principerna för datasäkerheten och hanteringen av de risker som hänför sig till datasäkerheten samt av hur kreditinstitutets egen datasäkerhet bedöms. Till ansökan skall dessutom fogas de centrala anvisningar som gäller kreditinstitutets datasäkerhet.

17 §
Bokföringssystemet

Till ansökan skall fogas en utredning över kreditinstitutets bokföringssystem, de bokföringsböcker som används samt verifikationsslagen och förvaringen av verifikationerna.

18 §
Uppgifter som skall fogas till ansökan om tillstånd att inrätta filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett kreditinstitut som erhållit koncession i Finland skall till ansökan om tillstånd att inrätta filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) kopia av beslut av kreditinstitutets behöriga organ om att inrätta en filial i en annan stat,

2) tillstånd att inrätta en filial av den stat där filialen skall inrättas, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i staten i fråga gällande kreditinstitutens verksamhet och tillsynen av dem,

4) utredning över Finansinspektionens rätt till tillsyn av filialen och rätt att få uppgifter från filialen,

5) utredning över vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen är belägen har i fråga om filialen,

6) filialens affärsverksamhetsplan,

7) utredning över filialens organisationsstruktur,

8) utredning över filialens ledning och en i 6 § avsedd utredning om filialens lednings lämplighet och tillförlitlighet,

9) utredning över hur kreditinstitutets interna kontroll och riskhantering arrangeras i filialen,

10) utredning över rapporteringen från filialen till huvudkontoret.

19 §
Uppgifter som skall fogas till ansökan om koncession för filial som skall inrättas i Finland av ett kreditinstitut som erhållit koncession i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett kreditinstitut som erhållit koncession i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall till ansökan om koncession för en filial som inrättas i Finland i fråga om kreditinstitutet foga

1) en officiellt bestyrkt kopia av kreditinstitutets koncession i dess hemstat,

2) tillstånd av den behöriga myndigheten i hemstaten att inrätta filial i Finland, om ett sådant tillstånd enligt lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat är en förutsättning för inrättandet av filialen,

3) utdrag eller kopia av det beslut av kreditinstitutets beslutande organ genom vilket man har fattat beslut om att en filial skall inrättas i Finland samt en utredning över förfarandet vid inrättandet,

4) de ovan i 2―8 och 14 § samt 9 § 2 mom. avsedda utredningarna om kreditinstitutet.

I fråga om filialen skall till ansökan om koncession fogas

1) filialens affärsverksamhetsplan som skall innehålla de utredningar som avses ovan i 9 § 1 och 2 mom. och 10―17 §,

2) utredning över filialens organisation och en ovan i 6 § avsedd utredning om filialens lednings lämplighet och tillförlitlighet,

3) utredning över systemet för rapportering från filialen till huvudkontoret och till de övervakande myndigheterna,

4) utredning över hur kreditinstitutets interna kontroll och riskhantering arrangeras i filialen.

Angående tillsynen av kreditinstitutet samt angående lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat skall till ansökan fogas

1) utredning över Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i kreditinstitutets hemstat,

2) utredning över Finansinspektionens rätt till inspektion av filialen och rätt att få uppgifter från filialen,

3) utredning över vilka rättigheter tillsynsmyndigheterna i kreditinstitutets hemstat har till inspektion av och tillsyn av en filial som är belägen i Finland,

4) utredning om lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat gällande kreditinstitutens verksamhet och tillsynen av kreditinstituten samt en utredning om lagstiftningen gällande förhindrandet av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet.

Till utredningen skall dessutom fogas en utredning om systemet för insättningsgaranti i kreditinstitutets hemstat samt om det system som i kreditinstitutets hemstat motsvarar ersättningsfonden för investerarskydd samt om huruvida kreditinstitutet och dess filial i utlandet omfattas av dessa system. Av utredningen skall framgå nivån på skyddet i hemstaten.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2003.

Helsingfors den 3 juli 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.