652/2003

Given i Helsingfors den 30 juni 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden, om poster som skall dras av samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 3 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 10 kap. 3 § 5 mom. 12 punkten lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 484/2002 och det sistnämnda i lag 389/1995:

1 §
Poster som är jämställbara med ansvarsskulden

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall utöver ansvarsskulden täcka den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 10 § lagen om pension för företagare (468/1969) och de skulder som föranleds av försäkringspremierna samt den skuld till staten som följer av 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), 22 § lagen om avträdelsepension (16/1974), 35 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992), 38 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), 21 § lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996), 13 § lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/1994), 41 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) och 10 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) samt den skuld till Folkpensionsanstalten som följer av 16 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

2 §
Poster som skall dras av från ansvarsskulden

Vid täckandet av lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld dras från ansvarsskuldens bruttobelopp av försäkringspremierna för en grundförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare till den del dessa inte beaktas vid fastställandet av den i 13 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda andel som lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall bekosta.

3 §
Poster som kan godkännas som täckning för ansvarsskulden

På grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär godkänns som täckning för lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld en fordran som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare och en fordran som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 10 § lagen om pension för företagare samt en fordran på staten som följer av 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare, 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 22 § lagen om avträdelsepension, 35 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, 38 §lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 21 § lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion, 13 § lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling, 41 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare och 10 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen samt en fordran på Folkpensionsanstalten som följer av 16 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare samt försäkringspremiefordringarna med undantag av det belopp som avses i 2 §.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs de föreskrifter Dnr 64/02/1999 som social- och hälsovårdsministeriet meddelat lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den 31 december 1999 samt de föreskrifter Dnr 11/49/95 som social- och hälsovårdsministeriet meddelat den 12 december 1995 jämte ändringar.

Helsingfors den 30 juni 2003

Minister
Tarja Filatov

Överinspektör
Päivi Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.