643/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 15 och 27 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 73/2002, och

fogas till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 471/1981, 595/1985, 1500/1995 och 832/1996, ett nytt 7 mom. som följer:

15 §

Dagpenning betalas högst till utgången av den kalendermånad under vilken den försäkrade fyller 68 år eller vilken omedelbart efterföljs av en sådan månad vid vars ingång den försäkrade börjar uppbära arbetslöshetspension.


27 §

Dagpenningens primärtid, vilken avses i 4 mom., fastställs inte om den försäkrade har fyllt 63 år när den maximitid om 150 betalningsdagar som avses i 19 § 3 mom. gått till ända.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens 15 § 4 mom. tillämpas på arbetsoförmåga som inträffar under lagens giltighetstid. Om den försäkrade var arbetsoförmögen vid lagens ikraftträdande beaktas den oavbrutna arbetsoförmåga som omedelbart föregått lagens ikraftträdande när självrisktiden enligt 19 § 1 och 2 mom. fastställs och när betalningsdagarna enligt 19 § 7 mom. räknas ut.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.