637/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 4 och 6 a §, 6 b § 2 mom., 8 k § samt 19 § 2 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i lag 1282/2001, 6 a § i lagarna 1486/1995 och 1266/1999, 6 b § 2 mom. och 19 § 2 mom. i nämnda lag 1486/1995, 8 k § i lagarna 563/1993, 882/1994 och 1173/1996 samt i nämnda lag 1486/1995 och 19 § 3 mom. i lag 1335/1999,

ändras 1 § 3 mom., 6 och 7 §, 8 b § 1 och 3 mom., 8 c § 1 mom., 8 f, 8 h, 8 i och 9 §, 10 § 1 och 2 mom., 11 § 2 mom., 12 § 6 mom., 13 § 2 mom., 14 och 15 § samt 19 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 563/1993 och i lag 976/1993, 6 § sådan den lyder i nämnda lag 1486/1995 och i lag 1059/1997, 7 § sådan den lyder i nämnda lag 563/1993, 8 b § 1 och 3 mom., 8 c § 1 mom. samt 8 f § sådana de lyder i lag 1312/1989, 8 h § sådan den lyder i nämnda lag 1486/1995, 8 i § sådan den lyder i nämnda lagar 1312/1989, 563/1993 och 1335/1999 samt i lag 1599/1991, 9 § sådan den lyder i lag 668/1985, 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 935/2000, 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1319/1995, 12 § 6 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1335/1999, 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 913/1981, 14 § sådan den lyder i lag 661/1976, 15 § sådan den lyder i lagarna 219/1974, 1222/1988 och 1318/1990 samt 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 655/2000, som följer:

1 §

Denna lag gäller dock inte

1) lantbruksföretagarverksamhet före ingången av den månad som följer efter uppnådd 18 års ålder eller verksamhet som efter nämnda tidpunkt inte har fortgått minst fyra månader utan avbrott,

2) lantbruksföretagare vars årliga arbetsinkomst enligt 8 och 8 a―8 h § uppskattad enligt nämnda paragrafer inte motsvarar minst det belopp som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare multiplicerat med 12,

3) lantbruksföretagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter att lantbruksföretagaren har avgått med förtida ålderspension eller ålderspension enligt denna lag, eller

4) lantbruksföretagarverksamhet efter den kalendermånad då företagaren fyller 68 år.


6 §

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En lantbruksföretagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av denna lag. En lantbruksföretagare har dock rätt att få ålderspension oavsett om han fortsätter med sin verksamhet enligt 1 § eller inte.

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om arbetsförtjänst och till pension berättigande tid. Vid tillämpning av 5 § lagen om pension för arbetstagare beaktas endast de hela månader som berättigar till pension.

Om en lantbruksföretagare som får ålderspension eller förtida ålderspension är försäkrad på grundval av frivillig försäkring enligt 11 § 2 mom., tillväxer för denna tid pension enligt den tillväxtprocent som anges i 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare.

7 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken lantbruksföretagarverksamheten fortgått från ingången av den månad som följde efter uppnådd 18 års ålder till ingången av den månad som följde efter uppnådd 68 års ålder, varvid dock i tillämpliga delar skall iakttas 7 c-7 f § lagen om pension för arbetstagare.

8 b §

När den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord fastställs, anses basarbetsinkomsten per hektar utgöra för

euro
de första 12 hektaren 107,64
de följande 10 hektaren 43,73
de följande 10 hektaren 29,43
de följande 30 hektaren 9,25
de överskjutande hektaren 1,68

Den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord är det belopp som gårdsbruksidkarna i sin ansökan föreslår inom det i 2 mom. angivna normala arbetsinkomstområdet. Om ett sådant belopp inte föreslås eller om det föreslagna beloppet står i uppenbar strid med de faktiska omständligheterna på brukningsenheten, är arbetsinkomsten lika stor som basarbetsinkomsten.


8 c §

När den årliga arbetsinkomsten av växtlig skogsmark bestäms, avses basarbetsinkomsten per hektar utgöra

i södra Finland euro
för de första 120 hektaren 4,20
för de följande 280 hektaren 2,10
i mellersta Finland euro
för de första 150 hektaren 3,36
för de följande 350 hektaren 1,68
i norra Finland euro
för de första 200 hektaren 2,52
för de följande 500 hektaren 1,26

8 f §

En renägares årliga arbetsinkomst är 2,02 euro för varje inräknad ren som han äger ökat med 4,04 euro för varje arbetsdag som han fullgör i sådant renskötselarbete som omfattas av denna lag. Till en renägares arbetsinkomst fogas arvodena för det arbete som han har utfört som renbeteslagets renvärd eller kassör.

8 h §

Utan hinder av 8 och 8 a-8 g § fastställs såsom arbetsinkomst för en lantbruksföretagare som får deltidspension hälften av den stabiliserade förvärvsinkomst enligt denna lag som avses i 4 f § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare och som uträknats i enlighet med 7 d § 3 mom. i sistnämnda lag.

8 i §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten fram till utgången av den månad då 53 års ålder uppnås erhålls genom att de före nämnda tidpunkt fastställda och med lönekoefficienten enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid. Vid uträknandet av den pensionsgrundande arbetsinkomst som avses ovan beaktas dock endast de arbetsinkomster som fastställts för tiden efter den 1 januari 1983 och motsvarande tid, om för lantbruksföretagaren fastställts arbetsinkomst för hela tiden mellan den 1 januari 1983 och den 31 december 1991, och den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt detta moment beräknad på detta sätt är större.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för tiden mellan utgången av de månader då 53 års ålder och 68 års ålder uppnås uträknas särskilt för varje kalenderår. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för varje kalenderår utgörs av de för året i fråga fastställda och enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas genomsnittliga belopp under året.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för tiden mellan ingången av den månad som följer efter invaliditetens början och utgången av den månad då 63 års ålder uppnås (återstående tid) fastställs enligt 7 c, 7 d samt 7 f § lagen om pension för arbetstagare. Förvärvsinkomst för återstående tid enligt denna lag utgör samma relativa andel av summan av de förvärvsinkomster för återstående tid som bestäms i 7 c § 2, 3 och 6 mom. samt 7 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare som arbetsförtjänster enligt denna lag utgör av summan av de inkomster enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 10 och 13 punkten lagen om pension för arbetstagare under den granskningsperiod som avses i 7 c § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 5 mom., sänks den enligt 1 och 2 mom. uträknade pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten uträknas enligt 1 och 2 mom. jämställs med arbetsinkomster enligt denna lag den andel enligt 6 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare av de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som uppräknas i 1 mom. i nämnda paragraf och den arbetsinkomst som ligger till grund för den fortsatta tillväxten enligt 3 mom. i nämnda paragraf. Vad som bestäms ovan i detta moment tillämpas dock inte, om de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för förmånerna enligt 6 a § lagen om pension för arbetstagare eller den fortsatta tillväxten beaktas när pension räknas ut enligt nämnda lag, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) eller lagen om pension för företagare (468/1969).

9 §

Lantbruksföretagare som fyllt 63 år beviljas ålderspension från ingången av den månad som närmast följer efter pensionsansökan, om inte annat följer av att pensionen uppskjutits eller beviljats i förtid. Pension som under tiden för ålderspension eller förtida ålderspension influtit av lantbruksföretagarverksamhet som försäkrats med stöd av 11 § 2 mom. beviljas på ansökan tidigast från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 68 års ålder.

10 §

En lantbruksföretagare är skyldig att för pensionsskyddet enligt denna lag betala en försäkringspremie som beräknas på arbetsinkomsten. Försäkringspremien betalas enligt nedsatt procentsats till den del arbetsinkomsten är högst 1 765,97 euro, enligt mellanprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 1 765,97 euro, men är högst 2 775,10 euro, och enligt basprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 2 775,10 euro. Om förfallodagarna för försäkringspremien bestäms genom förordning av statsrådet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen basprocentsatsen till samma tal som det procenttal som kan beräknas motsvara den genomsnittliga försäkringspremien i procent av lönerna utgående från en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, om inte den i 12 b § i nämnda lag avsedda andelen för förhöjd försäkringspremie för arbetstagare som fyllt 53 år beaktas. Från och med ingången av det kalenderår som följer efter det att lantbruksföretagaren fyllt 53 år fastställs dock som basprocentsats ovan nämnda basprocentsats förhöjd med lika många procentenheter som den i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsavgiften för arbetstagare som fyllt 53 år överstiger avgiften för yngre arbetstagare. Den nedsatta procentsatsen är 49 procent av basprocentsatsen. Mellanprocentsatsen är den nedsatta procentsatsen multiplicerad med det tal som fås då summan av arbetsinkomsten multiplicerad med 0,51 och 88,30 euro divideras med 988,95 euro. Vid beräknandet av mellanprocentsatsen beaktas arbetsinkomsten till högst 2 775,10 euro.


11 §

Lantbruksföretagare som får ålderspension eller förtida ålderspension eller sådana lantbruksföretagare, vilkas brukningsenheter är mindre än vad 1 § 2 mom. förutsätter eller vilkas arbetsinkomst är mindre än vad 3 mom. 2 punkten i nämnda paragraf förutsätter, kan, om lantbruksföretagaren i övrigt uppfyller i denna lag föreskrivna villkor, på villkor som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, beviljas försäkring enligt denna lag. Försäkringen beviljas dock inte retroaktivt.

12 §

Då lantbruksföretagare ansöker om i 15 § 1 mom. avsedd ändring, kan pensionsanstalten avbryta uppbörden av försäkringspremie tills ändringen har behandlats. Då lantbruksföretagare ansöker om invalidpension kan pensionsanstalten likaså avbryta uppbörden till dess ansökan avgjorts.

13 §

Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas inte pensionsskydd som baserar sig på 11 § 1 mom. sådant det löd före den 1 januari 2001. Till de i 1 mom. avsedda pensionerna hänförs likväl förhöjningar som i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare utgår på pensioner enligt 11 § 1 mom., till den del avkastningen av motsvarande placeringar inte förslår till förhöjningarna.


14 §

De fastställda arbetsinkomsterna och de i denna lag föreskrivna inkomstgränserna och beloppen justeras i enlighet med de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna så som bestäms i 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

15 §

Ändring i och undanröjande av Pensionsskyddscentralens beslut enligt 1 § 5 mom., pensionsanstaltens beslut enligt 8 g § samt pensionsanstaltens beslut om tillämpning av 9 a § får sökas enligt lagen om pension för arbetstagare.

19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 3 a, 4, 4 a―4 d, 4 f―4 h, 4 j―4 n, 5, 5 a―5 c, 6 a och 7 b §, 7 e § 2 och 3 mom., 7 g― 7 i, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a och 10 b―10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner där pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av 2 mom. uträknas pensionsrätt som före denna lags ikraftträdande intjänats av till arbetspensionstillägg berättigande förmåner enligt 8 k § i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet. Pensionsskyddscentralen meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av arbetspensionstillägget. Arbetspensionstillägg som höjts på detta sätt höjs så att det motsvarar beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

Bestämmelsen i 1 § 3 mom. 4 punkten tillämpas på lantbruksföretagarverksamhet som fortgår när denna lag träder i kraft eller inleds efter det och som, tiden före ikraftträdandet inberäknad, fortgår minst fyra månader utan avbrott.

På sådan ansökan om befrielse från försäkring som blivit anhängig före lagens ikraftträdande tillämpas 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 8 § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. En lantbruksföretagare kan dock då befrias från försäkring endast för tid som föregår ikraftträdandet. Har beslut om befrielse i fråga om försäkring för en lantbruksföretagare fattats före lagens ikraftträdande, är lantbruksföretagaren inte skyldig att teckna försäkring tidigare än räknat från den 1 januari 2007, om grunderna för befrielse från försäkring kvarstår oförändrade till dess.

Utan hinder av 2 mom. intjänas från och med ikraftträdandet ny pension för lantbruksföretagarverksamhet som utövas under tiden för invalidpension i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare, om det är fråga om full invalidpension, och i enlighet med 5 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i nämnda lag, om det är fråga om deltidsinvalidpension. Pension som på detta sätt intjänats av lantbruksföretagarverksamhet beviljas enligt 4 § 6 mom. lagen om pension för arbetstagare, trots att pensionsfallet för invalidpension har inträffat före denna lags ikraftträdande.

Åldersgränsen 18 år enligt 7 § 1 mom. tillämpas på lantbruksföretagarverksamhet som omfattas av denna lag och som utövas av lantbruksföretagare födda efter 1986 och som fortgår när lagen träder i kraft eller inleds därefter. Åldersgränsen 68 år enligt samma lagrum tillämpas på lantbruksföretagare, vilkas lantbruksföretagarverksamhet enligt denna lag fortgår när lagen träder i kraft eller därefter.

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut enligt 8 i § 1 och 2 mom. beaktas den fastställda arbetsinkomsten före uppnådd 23 års ålder från och med denna lags ikraftträdande. Till den del arbetsinkomst som före ikraftträdandet fastställts för lantbruksföretagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med löneindexet enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder den 31 december 2004 och där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5, och därifrån till nivån vid beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagare som får ålderspension eller förtida ålderspension kan beviljas frivillig försäkring enligt 11 § 2 mom. tidigast räknat från den dag då denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag har lantbruksföretagare födda före 1947 fortfarande rätt att få barnförhöjning enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag har lantbruksföretagare födda före 1944 rätt att få individuell förtidspension enligt de bestämmelser i 4 e och 19 e § lagen om pension för arbetstagare som gäller innan denna lag träder i kraft, dock så att de beviljas ålderspension efter fyllda 63 år. Den rätt till återstående tid som utgör villkor för individuell förtidspension definieras enligt 6 a och 6 b § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande. När pensionen räknas ut iakttas det som i denna lag bestäms om invalidpension. Individuell förtidspension ändras till ålderspension vid 63 års ålder. Beträffande ålderspension tillämpas då dock inte 7 h § lagen om pension för arbetstagare.

Beloppen i 8 b § 1 mom., 8 c § 1 mom., 8 f § och 10 § 1 och 2 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.