629/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 26 och 28 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 26 § 1 mom. och 28 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 § 1 mom. delvis ändrat i lag 1135/2001 samt 28 § delvis ändrad i lag 319/2001 och i nämnda lag 1135/2001, som följer:

26 §
Ersättning för avbytartjänst som lantbruksföretagaren själv ordnat

En lantbruksföretagare har rätt att på ansökan få ersättning för de kostnader som orsakas av avbytartjänst som företagaren själv har ordnat förutsatt att han eller hon för tiden för avbytartjänsten har frigjort sig från sin i 8 § avsedda uppgiftsandel. Ersättningens storlek per i 8 § avsedd avbytartimme motsvarar

1) minimigrundlönen per timme för en lantbruksavbytare enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, multiplicerad med 2,4, om avbytaren är anställd hos ett företag eller en sammanslutning som tillhandahåller avbytarservice eller är verksam som självständig yrkesutövare, samt

2) minimigrundlönen för en lantbruksavbytare enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, ökad med 20 procent, om avbytaren är en annan än i 1 punkten avsedd person.


28 §
Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp

För avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. uppbärs hos lantbruksföretagaren en timavgift som motsvarar minimigrundlönen per timme för en lantbruksavbytare enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, ökad med ett erfarenhetstillägg.

För avbytarhjälp enligt 16 § 3 mom. uppbärs hos den som anlitar hjälpen en avgift som motsvarar minimigrundlönen per timme för en lantbruksavbytare enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, multiplicerad med 2,4.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Ersättningsgrunderna enligt 26 § tillämpas dock retroaktivt från och med den 1 mars 2003. På ersättningar som betalats innan denna lag trätt i kraft skall förhöjningar enligt denna lag betalas inom tre månader från lagens ikraftträdande.

Ersättning för avgiftsbelagd avbytarhjälp uppbärs enligt 28 § till den del som avbytarhjälp lämnats sedan denna lag trätt i kraft. Avgift för avbytarhjälp som lämnats före lagens ikraftträdande fastställs enligt de avgiftsgrunder som tillämpades före den 1 mars 2003.

RP 15/2003
ShUB 2/2003
RSv 4/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.