606/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 105 a § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 105 a § 2 mom.,

sådant det lyder i lag 1360/2002, som följer:

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Avdraget utgör 40 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 14 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 2 550 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro, minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 14 000 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2003.

RP 10/2003
FiUB 6/2003
RSv 14/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.