605/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Banskattelag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För användningen av bannätet skall betalas skatt till staten enligt vad som bestäms i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bannät bannätet enligt 2 § 2 punkten järnvägslagen (198/2003),

2) järnvägsföretag järnvägsföretag enligt 2 § 1 punkten järnvägslagen,

3) persontrafik i järnvägstransportlagen (1119/2000) avsedd transport av passagerare, handbagage och resgods med järnvägsmateriel,

4) godstransport i järnvägstransportlagen avsedd transport av gods med järnvägsmateriel,

5) tågkilometer en sträcka av varje hel kilometer som ett tåg färdas,

6) bruttotonkilometer tågets bruttovikt i hela ton multiplicerad med en tågkilometer,

7) skatteperiod en kalendermånad.

3 §
Behörig myndighet

Banförvaltningscentralen sköter verkställandet och övervakningen av beskattningen. Banförvaltningscentralen kan meddela mera detaljerade föreskrifter om beskattningsförfarandet, bokföringen och skattedeklarationen.

4 §
Skattskyldiga

Järnvägsföretag är skyldiga att betala banskatt.

2 kap.

Påförande och uppbörd av skatten

5 §
Beloppet av skatten

Inom persontrafik och vid förflyttning av lok är skattebeloppet 0,01 cent per bruttotonkilometer, inom eldriven godstrafik 0,05 cent per bruttotonkilometer och inom dieseldriven godstrafik 0,1 cent per bruttotonkilometer.

6 §
Befrielse från skatt

I syfte att främja ibruktagandet av nya järnvägstransporter eller användningen av lågtrafikerade banavsnitt kan Banförvaltningscentralen på de villkor den bestämmer, på ansökan helt eller delvis befria en skattskyldig från skatt. Befrielsen kan beviljas för sammanlagt högst tio år.

7 §
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige skall avge en skriftlig deklaration till Banförvaltningscentralen för varje skatteperiod senast den 20 i den kalendermånad som följer närmast efter skatteperioden. Skattedeklarationen skall innehålla de uppgifter som behövs för påförande av skatt.

8 §
Påförande av skatt

Banförvaltningscentralen skall utan dröjsmål fastställa skattebeloppet på basis av skattedeklarationen och andra utredningar som den har fått.

9 §
Betalning av skatt

Skatten för en skatteperiod skall betalas senast den 27 i den kalendermånad som följer närmast efter skatteperioden.

Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet före utgången av den tid som avses i 1 mom., skall skatt betalas i enlighet med skattedeklarationen eller den skattskyldiges bokföring.

Om den skattskyldige inte har betalat banskatt inom utsatt tid eller till ett mindre belopp än vad som fastställts i beskattningsbeslutet, skall Banförvaltningscentralen utan dröjsmål ålägga den skattskyldige att betala den obetalda skatten.

10 §
Skattetillägg och förseningsränta

Om en skattskyldig inte har betalat banskatt inom föreskriven tid, beräknas skattetillägg på den obetalda skatten så som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

På debiterad, obetald banskatt som förfallit till betalning skall betalas förseningsränta, som beräknas enligt vad som bestäms i 1 mom. i nämnda lag.

11 §
Skatteförhöjning

Skatten får höjas med högst 30 procent, om den skattskyldige utan giltigt skäl har inlämnat skattedeklaration eller annan uppgift eller handling i felaktigt eller väsentligen bristfälligt skick eller om den skattskyldige helt eller delvis har försummat sin anmälningsskyldighet.

Skatten får höjas med högst 50 procent, om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har inlämnat ofullständig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration, någon annan uppgift eller handling eller annars har försummat sin anmälningsskyldighet och det nämnda förfarandet har varit ägnat att medföra att den skattskyldige skulle ha kunnat undgå skatt.

12 §
Betalningsställen

Skatt och andra avgifter skall inbetalas på ett penninginstitut. Betalaren svarar för utgifterna för betalningen.

Penninginstituten skall dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på Banförvaltningscentralens konto senast vardagen efter betalningsdagen.

På den ersättning för dataöverföring som betalas till penninginstituten och på den dröjsmålsränta som betalas med anledning av att penninginstituten försummat att överföra skattemedlen tillämpas 4 och 5 § finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring (72/1996).

13 §
Skatterättelse till den skattskyldiges fördel

Har den skattskyldige på grund av fel påförts skatt till för stort belopp eller återburits skatt till för litet belopp, skall beskattningen rättas, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Skatterättelse till den skattskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes.

14 §
Skatterättelse till skattetagarens fördel

Har den skattskyldige på grund av ett räknefel eller ett därmed jämförbart misstag eller på grund av att saken till någon del inte har prövats utan egen förskyllan inte påförts föreskriven skatt eller en del därav, skall beskattningen rättas, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Skatterättelse till skattetagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes eller borde ha påförts.

15 §
Efterbeskattning

Har den skattskyldige helt eller delvis försummat deklarationsskyldigheten eller inlämnat ofullständig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller någon annan uppgift eller handling och skatten eller en del därav därför inte blivit påförd, skall den skattskyldige åläggas att betala den skatt som inte tagits ut samt det skattetillägg och den skatteförhöjning som föreskrivits. Efterbeskattning kan verkställas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes eller borde ha påförts.

3 kap.

Ändringssökande

16 §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstol

I Banförvaltningscentralens beslut får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I Banförvaltningscentralens beslut har Banförvaltningscentralens chefsjurist besvärsrätt på statens vägnar. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas Banförvaltningscentralen.

I ärenden som gäller påförande av banskatt är besvärstiden tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för chefsjuristen är 30 dagar från det att beslutet fattades.

I fråga om sökande av ändring gäller förvaltningsprocesslagen (586/1996).

17 §
När besvär förfaller

Om Banförvaltningscentralen enligt framställt yrkande rättar eller annars korrigerar sitt beslut på det sätt som avses i 13 §, förfaller besvären.

Till den del de yrkanden som framställts i besvären inte ger anledning att rätta eller korrigera beslutet skall Banförvaltningscentralen avge utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål sända de handlingar som uppkommit i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

18 §
Betalning av skatt medan ändring söks

Skatt skall oavsett besvär betalas inom föreskriven tid.

19 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Banförvaltningscentralens chefsjurist har besvärsrätt på statens vägnar.

20 §
Ränta på återbäring

Om banskatt återbärs med anledning av rättelse av debiteringen eller sökande av ändring, skall på återbäringen betalas ränta enligt förordningen om skatteuppbörd (903/1978) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Bokföringsskyldighet

Den skattskyldige skall för beskattningen ha sådan bokföring av vilken framgår antalet bruttotonkilometrar inom persontrafiken och godstrafiken samt övriga uppgifter som behövs för påförande av skatt och övervakning av beskattningen.

Det bokföringsmaterial som avses i 1 mom. skall upprättas i vanlig läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium så att det kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

22 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den skattskyldige skall på begäran för Banförvaltningscentralen eller för en av denna utsedd sakkunnig och ojävig person för granskning förete sitt bokföringsmaterial och andra för beskattningen nödvändiga uppgifter i begärd form.

23 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av banskatt och för försök därtill finns i 29 kap. 1―3 § strafflagen (39/1889).

5 kap.

Ikraftträdande

24 §
Skatteuppbörd före ikraftträdandet av en ändringslag

När en proposition om ändring av denna lag har överlämnats till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att banskatt enligt denna lag skall tas ut enligt propositionen.

25 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Utan hinder av 5 § skall banskatt från och med den 1 juli till och med den 31 december 2003 inom persontrafik tas ut till ett belopp av 0,014 cent per bruttotonkilometer, inom godstrafik till ett belopp av 30,4 cent per transporterat godston samt inom eldriven godstrafik till ett belopp av 0,02912 cent per bruttotonkilometer och inom dieseldriven godstrafik till ett belopp av 0,0934 cent per bruttotonkilometer.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 9/2003
FiUB 3/2003
RSv 8/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.