600/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 7 kap. 1 § 2―4 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 7 kap. 1 § 2 mom. i lag 1517/2001 samt 7 kap. 1 § 3 och 4 mom. i lag 581/1996, samt

ändras 2 kap. 11 § 4 och 5 mom., 4 kap. 5 a § 4 mom., 5 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten och 5 § 1 mom., 7 kap. 1 § 1 mom. och 10 kap. 3 § 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 kap. 11 § 4 och 5 mom. och 7 kap. 1 § 1 mom. i nämnda lag 1517/2001, 4 kap. 5 a § 4 mom. i lag 321/1998 samt 5 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten samt 5 § 1 mom. och 10 kap 3 § 5 mom. i nämnda lag 581/1996, som följer:

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

11 §

Bokföringsnämnden kan bevilja undantag i fråga om innehållet i delårsrapporter, årsrapporter och bokslut, om inte något annat bestäms i lag. Undantag i fråga om tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (587/2003) kan dock beviljas av Finansinspektionen och i fråga om tillsynsobjekt som avses i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) av Försäkringsinspektionen. Bokföringsnämnden och Försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. I rapporten och bokslutet skall anges om undantag beviljats.

Finansinspektionen kan bevilja undantag som avser innehållet i och offentliggörandet av börs- och emissionsprospekt och sådana anbudshandlingar som avses i 6 kap. samt i fråga om offentliggörandet av delårsrapporter, årsrapporter och bokslut. I fråga om Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt kan undantag från skyldigheten att offentliggöra delårsrapporter, årsrapporter och bokslut emellertid beviljas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om sitt beslut med anledning av en ansökan om undantag.


4 kap.

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

5 a §

Finansinspektionen godkänner villkoren för sådana avtal om återköp och utlåning av värdepapper som avses i 6 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Godkännande kan sökas av ett sådant tillsynsobjekt och av en sådan sammanslutning av värdepappersförmedlare som avses i lagen om Finansinspektionen. Särskilt godkännande skall dock inte sökas om villkoren för återköpsavtalet eller avtalet om utlåning av värdepapper enligt 3 kap. 4 § har fastställts som en del av fondbörsens regler eller enligt 3 kap. 1 § 2 mom. lagen om handel med standardiserade optioner och terminer har fastställts som en del av optionsföretagets reglemente.


5 kap.

Stadganden om insynsställning

3 §

Den som står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten till ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel skall, när han tillträder uppdraget, underrätta bolaget om


4) sådana aktier som är föremål för offentlig handel och till aktier berättigande värdepapper samt till sådana värdepapper berättigande andra värdepapper som han, en i 1 punkten avsedd myndling, samt en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 punkten äger i bolaget, samt i uppdraget


5 §

Den som tar emot sådana anmälningar som avses i 3 och 4 § skall föra ett register varav för varje anmälningsskyldig framgår hans eget, en omyndigs vars intressebevakare han är och i 2 § 1 mom. 4 punkten angivna sammanslutningars och stiftelsers innehav av värdepapper som skall anmälas samt specificerade köp och andra överlåtelser. På motsvarande sätt skall i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 3 och 4 §.


7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag och de föreskrifter som har utfärdats med stöd av denna lag samt de regler och avtalsvillkor som gäller offentlig handel med värdepapper och andra handelsförfaranden enligt 3 kap. 16 §.


10 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Vad som föreskrivs i 37 § 2 mom. lagen om Finansinspektionen skall inte tillämpas när ändring söks i beslut som gäller ärenden enligt 3 kap. 11 § 1 och 2 mom., 12 § 5 mom. samt 6 kap. 6 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.