598/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 4 §, 5 § 2 mom., det inledande stycket i 5 a § 1 mom., 5 a § 2 och 3 mom., 5 b § samt 30 § 3 mom., av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 769/1997, 5 § 2 mom., det inledande stycket i 5 a § 1 mom. samt 5 a § 2 och 3 mom., 5 b § och 30 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 769/1997, som följer:

4 §

Koncession för pantlånerörelse skall sökas hos Finansinspektionen. Koncession för en pantlåneinrättning som skall bildas kan även sökas före registreringen.

I koncessionsansökan skall lämnas tillräckliga uppgifter om pantlåneinrättningens ägare och deras ägarandelar samt om förvaltningen och om de personer som sköter förvaltningen. Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden. Finansinspektionen har rätt att kräva också andra utredningar som den anser vara behövliga. Utlåtande om pantlåneinrättningens koncessionsansökan skall begäras från polisen på vederbörande ort.

5 §

Efter att ha hört sökanden har Finansinspektionen rätt att i koncessionen uppställa sådana begränsningar eller villkor för pantlåneinrättningens affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

5 a §

Finansinspektionen kan återkalla en pantlåneinrättnings koncession, om


Om Finansinspektionen med stöd av 1 mom. återkallar en pantlåneinrättnings koncession, kan Finansinspektionen samtidigt meddela föreskrifter om hur nedläggningen av verksamheten skall ske.

Finansinspektionen skall anmäla till registermyndigheten att koncessionen har återkallats.

5 b §

Finansinspektionen kan på ansökan av en pantlåneinrättning återkalla dess koncession, om inrättningen har beslutat att upphöra med den verksamhet för vilken koncession krävs. På återkallelsen av koncessionen tillämpas 5 a § 2 och 3 mom.

30 §

Finansinspektionen beviljar pantlåneinrättningar sådana tillstånd som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. och 8 kap. 4 § 1 mom. lagen om aktiebolag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en koncessionsansökan som avses i denna lag har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft, skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.