596/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 12 § 3 mom.,

ändras 9, 10 , 10 a och 11 §, det inledande stycket i 12 § 1 mom., 12 § 2, 4 och 5 mom., 12 b, 18 och 19 §, 31 § 5 mom., 34 § 1 mom. 1 punkten, 39 § 3 mom., 42 § 2 mom. och 45 § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 48/2002, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 518/1998, 1521/2001 och i nämnda lag 48/2002, 10 a § och 12 § 5 mom. sådana de lyder i lag 1507/2001, 12 b § sådan den lyder i nämnda lag 48/2002, 12 § 4 mom., 34 § 1 mom. 1 punkten, 39 § 3 mom., 42 § 2 mom. och 45 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 518/1998, samt 31 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1347/1997, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 518/1998 och 1507/2001, ett nytt 6 mom. som följer:

9 §
Verksamhetstillstånd

Finansinspektionen beviljar på ansökan tillstånd att verka som värdepappersföretag. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag om det med ledning av utredning om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att värdepappersföretaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget hindras av en betydande bindning mellan värdepappersföretaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt värdepappersföretag innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionen skall innan ärendet avgörs begära ett utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd.

Värdepappersföretaget kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet har beviljats och, om verksamhetstillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter att värdepappersföretaget har registrerats.

10 a §
Registreringsanmälan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering samt för kännedom till ersättningsfonden för investerarskydd. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt värdepappersföretag skall registreras samtidigt som företaget.

11 §
Tillståndsvillkor

Verksamhetstillståndet skall ange vilka i 3 § nämnda investeringstjänster som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla. Verksamhetstillståndet skall också ange vilka i 16 § nämnda tjänster som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla utöver investeringstjänster. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av värdepappersföretaget ändra verksamhetstillståndet till de delar som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller värdepappersföretagets affärsverksamhet.

12 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd, om


Finansinspektionen kan för viss tid begränsa verksamhet enligt de för värdepappersföretaget gällande tillståndsvillkoren och, om rättelse inte har skett inom utsatt tid, efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.


Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 6 kap. skall betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd.

Finansinspektionen skall anmäla återkallelse av verksamhetstillstånd för registrering samt till ersättningsfonden för investerarskydd för kännedom.

Finansinspektionen skall när den återkallar ett verksamhetstillstånd för ett värdepappersföretag som är verksamt också i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetet eller när den begränsar ett sådant värdepappersföretags tillståndsenliga verksamhet, underrätta tillsynsmyndigheten i vederbörande stat om sitt beslut.

12 b §
Ledningen av värdepappersföretag och holdingsammanslutningar

Ett värdepappersföretags styrelse och verkställande direktör skall leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och vice verkställande direktören skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och vice verkställande direktören skall dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som värdepappersföretagets styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller vice verkställande direktör.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett värdepappersföretags styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller vice verkställande direktör, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) denne inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Ett värdepappersföretag skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 1―4 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på holdingsammanslutningar.

18 §
Etablering av filialer i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 17 § skall hos Finansinspektionen ansöka om etableringstillstånd för filialen. Tillstånd skall beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till värdepappersföretagets förvaltning och ekonomiska tillstånd är ägnad att äventyra värdepappersföretagets verksamhet. Ett utlåtande från Finlands Bank skall begäras om tillståndsansökan. Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor rörande filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

19 §
Indragning av filialer i utlandet

Om ett värdepappersföretag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 17 och 18 § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 12 §.

31 §
Minsta kapitalbas och anmälan om interna affärstransaktioner

Om ett värdepappersföretags kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i 2―4 mom. skall värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen utan dröjsmål rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla kravet som ställs på kapitalbasen och den konsoliderade kapitalbasen. Finansinspektionen skall, efter att ha fått den rapport som avses ovan eller efter att annars ha fått besked om att kapitalbasen eller den konsoliderade kapitalbasen har sjunkit under det i lagen angivna beloppet, sätta ut en tid inom vilken kravet på kapitalbasen och den konsoliderade kapitalbasen skall vara uppfyllt, vid äventyr att verksamhetstillståndet återkallas. Om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden kan Finansinspektionen återkalla verksamhetstillståndet.


34 §
Ersättningsfondens förvaltning

Ersättningsfonden förvaltas av en delegation som utses av de värdepappersföretag som hör till fonden samt av en styrelse som delegationen utser. Ersättningsfondens styrelse skall, utöver vad som annorstädes i lagen bestäms och i övrigt föreskrivs om dess uppgifter

1) ge Finansinspektionen utlåtande om värdepappersföretags ansökningar om verksamhetstillstånd,


39 §
Ersättningsskyldighetens inträde

Finansinspektionen skall underrätta ersättningsfonden och värdepappersföretaget om sitt beslut enligt 2 mom. samt, om värdepappersföretaget har en filial utanför Finland, den tillsynsmyndighet i filialens värdland som motsvarar Finansinspektionen och det investerarskydd som motsvarar ersättningsfonden.


42 §
Värdepappersföretagens solidariska ansvar samt betalning av investerares fordringar

Ersättningsfonden skall betala investerarnas fordringar utan obefogat dröjsmål, likväl inom tre månader efter Finansinspektionens beslut enligt 12 § 4 mom. eller 39 § 2 mom. Om värdepappersföretaget före det i 39 § 2 mom. angivna beslutet träder i likvidation, undergår företagssanering eller försätts i konkurs, skall tiden räknas från likvidations-, sanerings- eller konkursbeslutet. På ersättningsskulden skall betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från Finansinspektionens beslut enligt 12 § 4 mom. eller 39 § 2 mom.


45 §
Uteslutning ur ersättningsfonden

Om det genom de åtgärder som nämns i 1 mom. inte kan säkerställas att ett värdepappersföretag uppfyller sina skyldigheter och om åsidosättandet av skyldigheterna måste anses vara en väsentlig förseelse, kan ersättningsfonden underrätta värdepappersföretaget om sin avsikt att utesluta det ur ersättningsfonden. Värdepappersföretaget kan uteslutas ur ersättningsfonden tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden har tilldelat värdepappersföretaget en varning. Ersättningsfonden skall höra värdepappersföretaget före varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall utverka Finansinspektionens samtycke till varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall publicera uteslutningsbeslutet så som nämns i 43 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en ansökan om verksamhetstillstånd har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.