595/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/1978) 2 § 3 mom. samt 6 och 9 §, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lagarna 1552/1992 och 1505/2001, samt

ändras 5 § 2 mom., 17 § 2 mom., 27 § 3 mom. och 28 § 2 mom., av dessa lagrum 5 § 2 mom. och 17 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1613/1993 och 27 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1552/1991, som följer:

5 §

Minst hälften av dem som stiftar en hypoteksförening skall vara bosatta inom eller, om de är juridiska personer, ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar hypoteksföreningen tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över hypoteksföreningen eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.


17 §

Minst hälften av hypoteksföreningens styrelsemedlemmar samt verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar hypoteksföreningen tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över hypoteksföreningen eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.


27 §

Om egendom härefter återstår skall överskottet användas för ändamål som bestäms i hypoteksföreningens stadgar. Finansinspektionen beslutar vid behov om användning av överskottet.


28 §

Finansinspektionen meddelar i enskilda fall närmare föreskrifter om förfarandet vid fusion av hypoteksföreningar eller delning av en hypoteksförening i flera självständiga hypoteksföreningar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.