594/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 14 och 17 a § lagen om hypoteksbanker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 14 § och 17 a § 1 mom., av dessa lagrum 17 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1244/2000, som följer:

14 §
Finansinspektionens tillsyn

Hypoteksbankerna skall en gång i månaden tillställa Finansinspektionen uppgifterna i det register som avses i 10 §. Om säkerheterna för ett masskuldebrevslån inte uppfyller kraven enligt denna lag skall Finansinspektionen bestämma en tid inom vilken hypoteksbanken skall utöka de lagenliga säkerheterna. Om hypoteksbanken inte inom utsatt tid kan uppfylla kraven i fråga, skall Finansinspektionen återkalla hypoteksbankens koncession.

17 a §
Administrering av säkerheter under en likvidation eller konkurs

Efter att en hypoteksbank har försatts i likvidation eller konkurs skall Finansinspektionen utan dröjsmål tillsätta ett ombud enligt 23 § 2 mom. lagen om Finansinspektionen (587/2003) för att bevaka de intressen som innehavarna av de masskuldebrev med säkerheter i fastigheter och med säkerheter i offentliga samfund som hypoteksbanken har emitterat har, och för att föra innehavarnas talan. Ombudet skall särskilt övervaka förvaltningen och realiseringen av de tillgångar som står som säkerhet för masskuldebrevslånen samt betalningen av avtalsenliga prestationer till innehavarna av masskuldebrevslånen. Den som utses till ombud skall ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finanssektorn och rättsliga frågor. På ombudet tillämpas i övrigt bestämmelserna om ombud i 23 § 2 mom. lagen om Finansinspektionen, om inte något annat föreskrivs nedan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.