593/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) 3 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 11 § 2 mom. som följer:

3 §
Förutsättningar för avbrytande

Finansministeriet kan avbryta en banks verksamhet för högst en månad om det är uppenbart att en fortsättning av verksamheten allvarligt skulle skada finansmarknadens stabilitet, betalningssystemens störningsfria funktion eller borgenärernas fördel.


5 §
Tillsättande av ombud

Finansinspektionen skall i en bank vars verksamhet har avbrutits utan dröjsmål tillsätta ett ombud med uppgift att övervaka att avbrottsbeslutet iakttas i enlighet med denna lag. I fråga om ombudet gäller i tillämpliga delar vad som i 23 § lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskrivs om ombud. Ombudet handlar under tjänsteansvar i sitt uppdrag enligt denna paragraf.


11 §
Åtgärdsplan

Om banken inte gör upp planen inom den i 1 mom. angivna tiden eller om det inte är möjligt att i planen föreslå åtgärder genom vilka bankens ekonomiska ställning sannolikt kan saneras inom den i 3 § angivna tiden, skall finansministeriet göra en framställning till Finansinspektionen om att bankens koncession återkallas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.