592/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) rubriken för 9 §, 9 § 1 och 2 mom., 9 b § 1 mom., 10 § och 25 § 2 mom., av dessa lagrum 9 § 1 och 2 mom. samt 9 b § 1 mom. sådana de lyder i lag 1230/1997 samt rubriken för 9 § sådan den lyder i lag 898/1995, som följer:

9 §
Koncession för filialer

Kreditinstitut skall hos Finansinspektionen ansöka om koncession för etablering av filialer i Finland. Utlåtande om ansökan skall begäras från Finlands Bank och från den insättningsgarantifond som avses i kreditinstitutslagen samt från ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till ansökan.

Finansinspektionen skall bevilja koncession om den lagstiftning som tillämpas på kreditinstitutet i dess hemstat stämmer överens med de internationella rekommendationerna om finanstillsynen samt förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas i kriminellt syfte, om kreditinstitutet uppfyller de krav som föreskrivs i hemstatens lagstiftning samt om kreditinstitutet också i övrigt övervakas tillräckligt effektivt i hemstaten.


9 b §
Uteslutning av filial från medlemskap i insättningsgarantifonden

Om en filial som avses i 9 § inte har iakttagit bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av den eller insättningsgarantifondens stadgar kan Finansinspektionen utesluta filialen ur insättningsgarantifonden. Finansinspektionen skall höra Finlands Bank och tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat innan Finansinspektionen fattar beslut om uteslutning.


10 §
Återkallelse och begränsning av koncession

Finansinspektionen kan återkalla en filials koncession om i dess verksamhet väsentligt har överträtts lag eller förordning, föreskrifter som en myndighet har meddelat eller fastställt med stöd därav eller om de förutsättningar för beviljande av koncession som anges i 8 och 9 § inte längre föreligger.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa en filials koncessionsenliga verksamhet om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i skötseln av filialen och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada finansmarknadens stabilitet, betalningssystemens störningsfria funktion eller borgenärernas fördel.

25 §
Verkningarna av återkallad koncession

Det förfarande som anges i 1 mom. skall iakttas också när Finansinspektionen återkallar en filials koncession eller förbjuder ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut att fortsätta sin verksamhet i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en koncessionsansökan har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.