591/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 7 § 2 mom., 8 § 3 mom., 9, 15 och 17 §, 25 § 3 mom., 33 § 1 mom., 36 och 38 §, 39 § 1―4 mom., 41 §, 51 § 2 mom., 52 och 54 §, samt

fogas till 50 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Om sammanslutningens sammanlagda kundrisker överstiger den i 1 mom. angivna gränsen, skall centralinstitutet utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om saken och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som är förenade med exponeringarna. Finansinspektionen skall, sedan den fått ett sådant meddelande som avses ovan eller efter att annars ha fått besked om att den gräns som anges i 1 mom. har överskridits, vid äventyr av att sammanslutningen upplöses sätta ut en tid inom vilken kraven skall vara uppfyllda. Om kraven inte har uppfyllts ens efter den utsatta tiden kan Finansinspektionen besluta om upplösning av sammanslutningen.


8 §

Om sammanslutningens kapitalbas understiger det minimibelopp som avses i 9 kap. kreditinstitutslagen, skall centralinstitutet utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om detta och vidta åtgärder för att uppfylla kapitalkraven. Finansinspektionen skall, sedan den fått ett sådant meddelande som avses ovan eller efter att annars ha fått besked om att sammanslutningens kapitalbas har sjunkit under den i lagen angivna gränsen, sätta ut en tid inom vilken kravet på sammanslutningens kapitalbas skall vara uppfyllt. Om kravet inte har uppfyllts ens efter den utsatta tiden kan Finansinspektionen besluta om upplösning av sammanslutningen.


9 §

Om ett medlemskreditinstituts kapitalbas sjunker under det belopp som föreskrivs i 104 § 1 mom. kreditinstitutslagen eller under den sammanlagda kapitalbas som föreskrivs i 3 mom. i nämnda paragraf, skall för medlemskreditinstitutet sättas ut en tid inom vilken kapitalbasen skall nå upp till minimibeloppet enligt de nämnda bestämmelserna. Tiden skall sättas ut av centralinstitutet om medlemskreditinstitutets enligt 78 § kreditinstitutslagen beräknade minsta kapitalbas är minst 10 procent. Om minimibeloppet är lägre skall tiden sättas ut av Finansinspektionen. Om medlemskreditinstitutets kapitalbas inte inom den utsatta tiden når upp till den föreskrivna nivån, kan Finansinspektionen besluta återkalla medlemskreditinstitutets koncession.

15 §

Finansinspektionen kan ge centralinstitutet tillstånd att i sin firma använda benämningen "bank" eller en hänvisning till verksamheten som depositionsbank.

17 §

Finansinspektionen kan bestämma att sammanslutningen skall upplösas om den inte uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel eller om sammanslutningen inte inom den tid som Finansinspektionen satt ut har ordnat sin verksamhet i överensstämmelse med detta kapitel.

25 §

En kombinationsfusion får inte registreras om inte den koncession som avses i 1 mom. registreras samtidigt.

33 §

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.


36 §

Finansinspektionen skall göra registreringsanmälan om ett sådant beslut om återkallelse av koncession som avses i 33 §. Återkallelsen träder i kraft då beslutet har registrerats. Ett beslut om återkallelse av ett sådant kreditinstituts koncession som avses i 33 § 3 mom. får emellertid inte registreras om inte det övertagande kreditinstitutets koncession registreras samtidigt.

38 §

Finansinspektionen skall samtidigt som den beslutar om återkallelse av ett kreditinstituts koncession försätta det i likvidation, om inte något annat följer av 8 kap. Likvidationen börjar då Finansinspektionen har fattat beslutet om återkallelse av koncessionen och om försättandet i likvidation.

39 §

När Finansinspektionen beslutar om försättande av ett kreditinstitut i likvidation skall den samtidigt utse en eller flera likvidatorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 19 kap. 6 § lagen om andelslag. Också Finansinspektionen kan, utöver vad som föreskrivs i det nämnda lagrummet, ansöka om ett sådant förordnande som avses i 19 kap. 6 § 2 mom. lagen om andelslag.

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan som avses i 19 kap. 8 § lagen om andelslag till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet är medlem av fonden samt, när anmälan inte är baserad på ett beslut som avses i 38 §, till Finansinspektionen.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål efter att Finansinspektionen har beslutat återkalla koncessionen sammankalla kreditinstitutets högsta beslutande organ för att besluta om åtgärder med anledning av att kreditinstitutet fusioneras med ett annat kreditinstitut, om korrigering av koncessionsförutsättningarna i något annat avseende eller om upplösning av kreditinstitutet.

Likvidatorerna skall hos Finansinspektionen ansöka om återkallelse av koncessionen omedelbart efter att koncessionsförutsättningarna har upphört eller då koncessionen inte längre behövs för ett ändamålsenligt fortsättande av likvidationen.


41 §

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut skall försättas i konkurs skall domstolen omedelbart underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha mottagit det meddelande som avses i denna paragraf.

50 §

Finansinspektionen skall höra centralinstitutet innan den fattar beslut som avsevärt kan påverka sammanslutningens eller dess medlemskreditinstituts verksamhet eller verksamhetsförutsättningar.

51 §

Medlemskreditinstituten och de företag som hör till deras konsolideringsgrupper är skyldiga att ge centralinstitutet all den information och alla de utredningar som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag. Centralinstitutet kan sätta ut en tid inom vilken uppgifterna skall ges. Finansinspektionen får utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna centralinstitutet uppgifter som avses i detta moment, om centralinstitutet inte inom den utsatta tiden får uppgifter från medlemskreditinstitut eller företag som hör till dess konsolideringsgrupp.


52 §

När centralinstitutet utövar den tillsyn som avses i 50 och 51 § skall i fråga om centralinstitutets och dess företrädares befogenheter i tillämpliga delar iakttas vad som i 14 och 15 § lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskrivs om Finansinspektionens och dess företrädares rätt att sammankalla och närvara samt rätt att granska och få uppgifter.

När centralinstitutet utövar den tillsyn som avses i 50 och 51 § skall i fråga om centralinstitutets och dess företrädares ansvar och jäv iakttas vad som i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionen och dess företrädare.

54 §

Tillsynsavgift för täckande av Finansinspektionens kostnader och vite som avses i 24 § lagen om Finansinspektionen och som gäller andelsbankssammanslutningen, skall föreläggas centralinstitutet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.