590/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 76 § 5 mom., 84 § 4 mom., 101 § 2 mom. 2 punkten, 103 §, 104 § 1 och 3 mom., 108 §, 110 § 2 mom. och 119 § 1 mom. som följer:

76 §

En kombinationsfusion får inte registreras om inte den koncession samtidigt registreras som har beviljats den sparbank som uppkommer genom fusionen.


84 §

Delningen får inte registreras om inte den koncession samtidigt registreras som har beviljats den sparbank som bildas genom delningen.


101 §

En sparbank kan försättas i likvidation


2) genom Finansinspektionens beslut, då sparbankens koncession återkallas med stöd av 12 § kreditinstitutslagen.


103 §

Finansinspektionen skall samtidigt som den beslutar återkalla koncessionen besluta att sparbanken försätts i likvidation.

Likvidationen börjar omedelbart då Finansinspektionen har beslutat att koncessionen skall återkallas och sparbanken försättas i likvidation.

104 §

I samband med sparbankens eller Finansinspektionens likvidationsbeslut skall utses en eller flera likvidatorer i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om styrelsen och dess medlemmar gäller i tillämpliga delar likvidatorerna, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.


Likvidatorerna skall omedelbart efter att Finansinspektionen har fattat beslut om återkallelse av koncessionen sammankalla sparbankens principaler för att besluta om åtgärder med anledning av att sparbanken fusioneras med en annan sparbank eller för att i något annat avseende rätta till koncessionsförutsättningarna eller för att upplösa sparbanken.

108 §

När principalmötet eller Finansinspektionen har beslutat att sparbanken skall träda i likvidation, skall likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan om likvidationsbeslutet och om valet av likvidatorer. Anmälan skall dessutom göras till insättningsgarantifonden och sparbanksinspektionen samt, om likvidationsbeslutet har fattats av principalerna, till Finansinspektionen. Anmälan skall göras också till säkerhetsfonden och till ersättningsfonden för investerarskydd, om sparbanken är medlem i fonden.

110 §

Likvidatorerna skall utan dröjsmål hos Finansinspektionen ansöka om återkallelse av koncessionen då det inte längre finns förutsättningar för denna eller då den inte längre behövs för en ändamålsenlig fortsättning av likvidationen.

119 §

Om en borgenär ansöker om att sparbanken skall försättas i konkurs, skall domstolen innan den beslutar om konkursen underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen med högst en månad om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha tagit emot det meddelande som avses i detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.